Aan de slag met de Routekaart CO2-neutraal 2050

| Door IVVD

aedes-logoAedes biedt woningcorporaties een eerste versie van de Routekaart CO2-neutraal 2050. Invullen biedt corporaties inzicht in de eigen langetermijnstrategie op weg naar CO2-neutrale woningen. Corporaties hebben in de Woonagenda 2017 – 2021 afspraken gemaakt over het verduurzamen van hun woningen, omdat dat een grote bijdrage levert aan verminderen van de CO2-uitstoot. Dit past in het Klimaatakkoord van Parijs waarin in 2015 is afgesproken de CO2-uitstoot wereldwijd richting 2050 drastisch te beperken.

In 2021 hebben woningen van woningcorporaties gemiddeld label B en in 2050 zijn alle woningen CO2-neutraal. Corporaties hebben afgesproken dat zij in 2018 ieder een eigen plan van aanpak maken met als doel het realiseren van die CO2-neutraliteit in 2050. Een coalitie van corporaties heeft een format ontwikkeld dat hierbij ondersteunt: de Routekaart CO2-neutraal 2050. Die Routekaart is gemaakt in het kader van de Vernieuwingsagenda in opdracht van Aedes samen met Atrivé.

Wat levert de Routekaart op?
Invullen van deze Routekaart biedt iedere corporatie inzicht in drie zaken:
1. Een beeld van de eigen langetermijnstrategie op weg naar CO2-neutrale woningen in 2050 en een overzicht van de mix aan maatregelen die daarvoor in de lokale situatie nodig is. Oftewel, hoeveel woningen gaat een corporatie:
• Maximaal isoleren in de bestaande schil: gevel, dak, vloer en glas.
• Extra isoleren bovenop de mogelijkheden van de bestaande schil (extra ‘jas’ om de woning heen).
• Maximaal isoleren in de bestaande schil en het dak voorzien van zonnepanelen.
• (Om)bouwen tot nul-op-de-meterwoningen

2. Het benodigde budget om de taakstelling voor de vier verschillende scenario’s te realiseren.

3. De hoeveelheid CO2-uitstoot die de corporatie met deze mix van maatregelen bespaart. Ook het restant CO2 dat de woningen uitstoten, komt in beeld. Er blijft namelijk altijd een CO2-restwaarde over, tenzij alle woningen nul-op-de-meter zijn.

De transitie naar een CO2-neutrale woningvoorraad kunnen corporaties niet alleen realiseren. Iedere corporatie zal bijvoorbeeld in gesprek moeten gaan met regionale partijen over het restant aan CO2-uitstoot. De Routekaart is een hulpmiddel bij die gesprekken.

Nu al aan de slag
De Routekaart CO2-neutraal 2050 is voor Aedes-leden nu al opvraagbaar als Excelbestand. Dit kan door een mail te sturen naar: m.hogenboom@aedes.nl. De komende maanden wordt het format verder ontwikkeld en begin 2018 biedt Aedes een versie 2.0 aan. Ook die versie zal voortdurend worden geactualiseerd.

Het is waardevol dat corporaties nu al oefenen met de Excelversie. Corporaties die de Routekaart al hebben ingevuld, ervaren dat deze oefening nieuwe inzichten biedt. De langetermijnblik bespaart nutteloze investeringen op de korte termijn, aldus een van deze corporaties.

Om de Routekaart goed in te kunnen vullen zijn de volgende gegevens nodig: de data voor de Aedes-benchmark (de voormalige SHAERE-gegevens), de portefeuillestrategie en mogelijke externe warmte-opties in de wijk (bijvoorbeeld warmtenetten). Het invullen kost ongeveer een uur.

Lees verder…