Alkmaar haalt Europese subsidie binnen met Horizon2020 project

| Door IVVD

De Europese Commissie verstrekt aan de gemeente Alkmaar subsidie voor het Europese Horizon2020 project. Er kan nu gestart worden met het samenwerkingsproject met als doel om innovatie en kennisdeling tussen de verschillende lidstaten op het gebied van duurzaamheid te bevorderen.

‘Eén van de ambities uit de Omgevingsvisie Alkmaar 2040 is een aardgasvrije en duurzame ontwikkeling van de gemeente. In het coalitieprogramma is aangegeven ‘onomkeerbare stappen te zetten richting een CO2 neutrale organisatie’. Dit is een mooie stap!’ Aldus wethouder Duurzaamheid Christian Braak.

Horizon2020
De subsidieaanvraag voor dit project is tot stand gekomen door een effectieve samenwerking met lokale en regionale partners, zoals projectontwikkelaars, kenniscentra, vastgoed eigenaren, woningbouwcoöperaties, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, Connexxion en de netwerkbeheerders. Er zijn 12 deelnemende lokale partners. De totale projectomvang, inclusief investeringen door de partners van dit project bedraagt € 35 miljoen. De projectsubsidie is € 6 miljoen. Het belangrijkste onderdeel van dit project voor de gemeente Alkmaar is de verdere verduurzaming van sportcentrum De Meent Bauerfeind in combinatie met de ontwikkeling van het Olympiapark. Voor De Meent zal binnen dit project een extra investering worden gedaan in de nieuwste generatie zonnepanelen, met een slim energiemanagementsysteem, in combinatie met een warmte-koude opslaginstallatie.

De uitvoering van het Horizon2020 project leidt tot een grote CO2-reductie. Daarnaast levert het een bijdrage aan duurzame energie opwekking, innovatie en biedt het de mogelijkheid voor opschaling/herhaling op meerdere locaties. De lessen die het Europese en het lokale projectteam leren op het gebied van samenwerking en technische oplossingen kunnen worden toegepast in de Kanaalzone en andere gebieden die worden (her)ontwikkeld in Alkmaar en de regio.

De spin-off van dit project is groot: proefinstallaties trekken kennispartners en nieuwe bedrijven aan; het initiatief genereert een duurzame stroomversnelling in de regio en zet Alkmaar (inter)nationaal op de kaart. De looptijd van het project is naar verwachting 1 november 2019 tot 1 november 2024. Na afronding van het project heeft Alkmaar in 2024 een energiepositief gebied en vervult het een voorbeeldfunctie op het gebied van Smart City, Innovatie en Duurzaamheid.