Alkmaarse woningcorporaties investeren in duurzame en betaalbare woningen in 2018

| Door IVVD

gemeente-alkmaar-400x250De woningcorporaties en huurdersorganisaties hebben met de gemeente afgesproken om in 2018 in de gemeente Alkmaar te investeren in betaalbare huurwoningen voor kleine huishoudens. Een steeds groter deel van de woningen wordt klaargemaakt voor een CO2-neutrale toekomst. Deze inzet is vastgelegd in de ’Jaarschijf 2018’, een uitwerking van de prestatieafspraken 2017-2020.

Nieuwbouw
De vraag naar betaalbare huurwoningen en naar ‘nultredenwoningen’ wordt steeds groter. Er komen steeds meer kleine huishoudens (van één of twee personen) en het aantal oudere woningzoekenden stijgt. Daarom leveren de woningcorporaties komend jaar 177 nieuwbouwwoningen op die aansluiten bij deze vraag. Daarnaast staat in 2018 de start van 117 woningen gepland, die de corporaties vanaf 2019 opleveren. Zij verwachten geen woningen te slopen en maximaal 26 woningen te verkopen.

Duurzaamheid
In 2050 moeten alle woningen in Nederland CO2-neutraal zijn. De corporaties lopen hierin voorop en stellen in 2018 met elkaar een routekaart verduurzaming op. Deze routekaart maakt inzichtelijk hoe de corporaties hun woningvoorraad verduurzamen en welke stappen ze daar de komende jaren in zetten. Nu al hebben alle nieuwbouwwoningen een energie-index van maximaal 0,6 (energielabel A++). Daarnaast nemen de corporaties bij alle bestaande woningen isolerende maatregelen, plaatsen zonnepanelen en/of sluiten woningen aan op de stadsverwarming van de HVC. Met uitzondering van monumenten hebben alle gerenoveerde woningen na een onderhoudsingreep minimaal energielabel B.

Onderhoud en renovatie
In 2018 besteden de Alkmaarse corporaties voor € 16,6 miljoen aan groot onderhoud. In de gemeente Alkmaar gaat het om drie projecten met in totaal 293 woningen. In deze projecten worden alle woningen kwalitatief verbeterd en naar minimaal energielabel B gebracht. Daarnaast doen de corporaties reguliere onderhoudsinvesteringen, zoals schilderwerk, het vervangen van badkamers, keukens en toiletten en dergelijke.

Huurbeleid
Corporaties houden de huren laag. Minimaal 95% van de corporatiewoningen is een sociale huurwoning. 60% van de woningen heeft zelfs een huurprijs van maximaal € 597,30, een belangrijke grens voor de huurtoeslag. Ook de huurdersorganisaties vragen in 2018 extra aandacht voor goedkopere nieuwbouwwoningen, omdat de vraag hiernaar stijgt, onder andere door het passend toewijzen. De huurdersorganisaties willen daarnaast dat er het komend jaar concrete maatregelen komen om ‘dure scheefheid’ te bestrijden. Het gaat hierbij om huurders met een laag inkomen en een relatief hoge huur.

Waarom deze jaarafspraken?
De Woningwet 2015 gaat ervan uit dat gemeenten, woningcorporaties en huurdersvertegenwoordigers prestatieafspraken maken. Zij zitten daarbij als gelijkwaardige partijen aan tafel. De corporaties brengen een ‘bod’ uit voor het komende jaar met een doorkijkje naar de jaren daarna. In Alkmaar hebben de drie partijen eind 2016 prestatieafspraken ondertekend voor de periode 2017 tot 2020. Daarnaast maken zij jaarlijks concrete afspraken over de prestaties in het komende jaar. Door deze afspraken werken de corporaties samen aan het volkshuisvestelijk beleid van de gemeente. Huurders leveren daarbij een directe bijdrage aan de totstandkoming van de plannen. De gemeente faciliteert ingrepen door ervoor te zorgen dat procedures snel doorlopen kunnen worden en vergunningen snel worden afgegeven.