Ambities Woonzorg Nederland sluiten naadloos aan op kabinetsplannen

| Door Klementine Vis

Er zijn onvoldoende geschikte woningen voor ouderen. Vandaar de kabinetsplannen voor een inhaalslag. Woonzorg Nederland staat vierkant achter deze plannen.

Op dit moment lukt het veel ouderen niet een passende woning te vinden. Gezien de voorspelde vergrijzingsgolf – een verwachte verdubbeling van het aantal 80-plussers in 2040 – worden dat er alleen maar meer. Daarom kwamen ministers De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en Helder van Langdurige Zorg en Sport eind 2022 met het programma Wonen en zorg voor ouderen.

Hierin staan drie doelstellingen geformuleerd. Ten eerste moeten er van de 900.000 woningen die tot en met 2030 worden gebouwd minstens 290.000 woningen bestemd zijn voor ouderen. Daarnaast moeten ze in een voor hen geschikte woning kunnen wonen, dat bevordert ook de doorstroming. En als laatste moet ook de leefomgeving passend zijn voor ouderen, daardoor kunnen zij immers zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen.

Doorstroming
Woonzorg Nederland constateert tevreden dat deze plannen naadloos aansluiten op hun nieuwe ondernemingsvisie: ‘Samen kleur geven aan wonen voor senioren’. Hierin schrijft de grootste landelijke woningcorporatie voor senioren wat ze de komende vier jaar wil bereiken. Uitgangspunt is het leveren van een betekenisvolle bijdrage aan oplossingen voor de maatschappelijke opgave in ouderenhuisvesting.

Dat wil Woonzorg Nederland onder meer doen door het realiseren van nieuwe seniorenwoningen, per jaar gemiddeld zo’n 400 tot 500. Indirect worden hiermee ook starters en gezinnen geholpen want één verhuisbeweging bij ouderen leidt doorgaans tot drie andere verhuisbewegingen. De roep om een sneller bouwproces beantwoordt de corporatie door meer fabrieksmatig en modulair te bouwen. Ook versnellen zij het mutatieproces. Vrijgekomen woningen komen hierdoor eerder beschikbaar voor nieuwe huurders.

Variëteit
Omdat dé senior niet bestaat, houdt Woonzorg Nederland rekening met de verschillende woonwensen, behoeften, culturele achtergronden en zorgvragen van ouderen. Zij bieden verschillende woonvormen aan, die variëren van geclusterd wonen-met-een-plus tot wonen met 24-uurs(verpleeg)zorg.

In het Hofje van Auguste vinden ouderen met (beginnende) dementie die niet meer zelfstandig kunnen wonen een thuis. Het Blokkerhuis, een soort ‘huis van de buurt’ voor en door senioren, is er voor mensen die graag in de eigen buurt blijven wonen en graag betrokken willen blijven bij het ‘gewone leven’. De Stadsveteraan is er voor de typische, nog vitale stadsmens die waarde hecht aan gemeenschapsvorming en ruimtes en faciliteiten graag deelt. Tegelijk kan men zich ook terugtrekken in de rust van de eigen woning.

Ontmoeting
Voor wie zelfstandig in een beschermde en veilige woon(zorg)omgeving wil leven is de woonvorm G’oud geregeld het meest geschikt. Hier gaat het ook om bewoners die voorbereid willen zijn om een mogelijke toekomstige zorgvraag. Het kabinet wil graag dat ouderen eerder nadenken over het wonen van straks, zo staat te lezen in het programma.

Een ander belangrijk punt waar zowel het kabinet als Woonzorg Nederland op inzetten is het belang van een leefomgeving die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten, met voorzieningen die goed bereikbaar zijn. Woonzorg Nederland werkt daarom aan aantrekkelijke woongebouwen en ondersteunende diensten die ruimte geven aan ontmoeting, zorg voor elkaar en contact met de buurt.

Meer over de verschillende woonvormen lees je in dit interview met Woonzorg Nederland