De bouw presenteert plannen en gaat voor duurzaamheid

| Door IVVD

Titelpagina_video“Parijs en een omslag naar een circulaire economie zijn alleen te realiseren door een revolutionaire aanpak in de bouw”. Met die woorden overhandigde Taskforce-voorzitter Bernard Wientjes vandaag het eerste exemplaar van De Bouwagenda aan het Kabinet. De ambitieuze vernieuwingsagenda bevat een plan van aanpak voor grote maatschappelijke opgaven, zoals het toekomstbestendig maken van onze infrastructuur, de vernieuwing en verduurzaming van huizen en gebouwen, het gezond maken van scholen en de integratie van ICT- en datatoepassingen in de bouw.

Eén van de uitdagingen is het verduurzamen van woningen en bedrijfspanden. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden gaan werken aan een 100% energieneutrale woningvoorraad in 2050, hergebruik van alle bouwmaterialen in 2050 en het verder laten stijgen van de productiviteit in de sector. In de toekomst is een groei van 1 miljoen extra woningen voorzien. De uitdagingen worden gerealiseerd door binnen de bouwsector te innoveren en belemmeringen door bijvoorbeeld regelgeving waar mogelijk weg te nemen.

Het kabinet heeft grote waardering voor de voortvarendheid waarmee de Taskforce onder leiding van Bernard Wientjes deze Bouwagenda heeft opgesteld. Minister Kamp van Economische Zaken: “Met een jaarlijkse productie van 60 miljard en een werkgelegenheid van meer dan een half miljoen banen is de bouw van groot economisch belang. Volgens de laatste cijfers van het CBS was de bouwsector ook in het laatste kwartaal van 2016 de sterkst groeiende bedrijfstak van Nederland. Met deze bouwagenda werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden samen om de bouw succesvol te houden en toekomstbestendig te maken. Ik ben dan ook blij met deze actiegerichte agenda die de ontwikkelingen zoals de overgang naar duurzaam wonen en het oplossen van leegstandsvraagstukken in een versnelling brengt. Daarmee is het een waardevol document geworden voor een nieuw kabinet.”

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties prijst de ambitie van de Bouwagenda: “We staan voor grote uitdagingen. Maar deze agenda laat zien dat er ook grote kansen liggen: voor nieuwbouw, renovatie en verduurzaming in de bouw.” Als voorbeelden noemt hij het circulair bouwen en de toepassing van nieuwe technologie.

Renoveren en verduurzamen
Kern van De Bouwagenda vormen elf Road Maps en zes dwarsdoorsnijdende, overkoepelende thema’s. Concrete plannen zijn onder andere:

  • verduurzaming van de bestaande woningvoorraad, te starten met 100.000 per jaar;
  • een plan van aanpak om in 2030 het binnenklimaat van alle scholen gezond, duurzaam en slim te krijgen;
  • de programmering van 1 miljoen nieuwe energieneutrale woningen, die in 2030 gerealiseerd zijn;
  • opgave voor vervanging, functie- en klimaatadaptatie van onze nationale infrastructuur assets (wegen, tunnels, bruggen, sluizen, dijken, riolen en energienetwerken) uniform inzichtelijk.

Revolutie nodig
Om de ambities waar te maken, zijn schaalvergroting, een kwaliteitssprong, en ruim baan voor innovatie nodig, aldus Wientjes. “Daarvoor is het bovenal nodig dat de bouw zichzelf gaat vernieuwen. Om de grote maatschappelijke doelstellingen van de komende jaren te halen, kunnen we niet op de oude voet verder. Er is een revolutie nodig, een radicaal andere manier van denken, werken en samenwerken. Dit vraagt om professionalisering van de sector als geheel, een fundamentele verandering van het aanbestedingsbeleid en een grote investering in mensen. Met deze aanpak verwachten we een spectaculaire productiviteitssprong te realiseren, waarbij we de voor ons liggende opgaven tegen 30% lagere kosten kunnen uitvoeren. Ook verwachten we dat dit de komende jaren 50.000 extra banen oplevert.”

Coalities
De Taskforce wil de plannen de komende maanden verder uitrollen. Wientjes: “Opgaven kunnen alleen gerealiseerd worden door een samenbundeling van alle betrokkenen en coalities op maat zoals rond toekomstbestendige onderwijshuisvesting en verduurzaming van corporatiewoningen”. Voor elk van de drie pijlers infrastructuur, woningbouw en utiliteitsbouw gaat een ‘Topteam’ aan de slag. Dit heeft tot taak voor elke Road Map een coalitie te formeren met alle relevante stakeholders die zich committeren om de vereiste doorbraak te realiseren. De overheden zijn bereid de sector daarin in alle opzichten actief te ondersteunen.