Bouwkosten voor scholen stegen afgelopen jaar met ruim 4%  

| Door Klementine Vis

Het Kwaliteitskader Huisvesting 2023 is gepresenteerd. Net als in 2022 is de financiële paragraaf geactualiseerd vanwege de gestegen bouwkosten.  

Schoolbesturen en gemeenten kunnen vanaf begin april gebruik maken van de nieuwe versie van het Kwaliteitskader Huisvesting. Net als in 2022 is de financiële paragraaf van het Kwaliteitskader Huisvesting geactualiseerd. Deze paragraaf geeft een actueel inzicht in de stichtingskosten voor een nieuw te bouwen school in het funderend onderwijs. De stijging van de kosten ten opzicht van oktober vorig jaar (circa 4%) is grotendeels het gevolg van de stijgende bouwkosten. 

Splitsing per thema
In de financiële paragraaf van het Kwaliteitskader Huisvesting wordt een duidelijk splitsing gemaakt in de kosten per thema. Zo wordt duidelijk welke kosten onder het vigerende bouwbesluit vallen, en welke kosten het gevolg zijn van kwaliteitseisen die voortkomen uit beleid met oog op de langere termijn. Hierbij valt te denken aan kwaliteitseisen rondom duurzaamheid (energie neutraal), ambities ten aanzien van circulariteit (o.a. flexibiliteit) en gezondheid (Frisse Scholen met o.a. ventilatie), maar ook concretisering van beleid waar het gaat om het bevorderen van kansengelijkheid (inclusiviteit en toegankelijkheid). 

Basiskwaliteit
Goed onderwijs vraagt uiteraard om kwalitatief goede gebouwen. Het realiseren van een nieuw schoolgebouw, of het renoveren en verduurzamen van een bestaand gebouw, is echter een complexe opgave. Om tot een landelijk breed gedragen definitie van ‘basiskwaliteit’ te komen, is in 2013 het Kwaliteitskader Huisvesting tot stand gekomen. Dit op verzoek van PO-Raad, VO-raad en VNG en mét inbreng van huisvestingsprofessionals uit het onderwijs en van gemeenten.  

Het Kwaliteitskader vertrekt vanuit de kennis dat een goed onderwijsgebouw een positief effect heeft op het gedrag, welbevinden en leerproces van de leerlingen en leerkrachten die het gebouw dagelijks gebruiken. De kwaliteitscriteria zijn daarbij richtinggevend en geen norm. Het kader kijkt verder dan de minimum Bouwbesluiteisen, en ook breder dan de technische eisen ten aanzien van het binnenmilieu en duurzaamheid. In 2021 is het kader geactualiseerd en zijn de versies voor PO en VO samengevoegd tot één Kwaliteitskader Huisvesting. Ook in 2022 en 2023 is het Kwaliteitskader geactualiseerd, beide keren op de financiële paragraaf. 

Hulpmiddel
Het kader kan gebruikt worden als praktisch hulpmiddel voor overleg met betrokken partijen, als sturingsmiddel voor integraal beleid, als checklist voor een gebouwenscan, als basis voor een prestatiecontract en als basis voor een op te stellen businesscase. De financiële paragraaf in het kader geeft hierbij op basis van objectieve maatstaven inzicht in de kosten van de kwaliteitscriteria, vergeleken met de wettelijke minimumnormen waarbij nog wordt uitgegaan van een traditionele aanpak.