Cijfers en trends over de stad in de Utrecht Monitor 2019

| Door IVVD

Vandaag is de nieuwe Utrecht Monitor verschenen met de belangrijkste cijfers en trends uit de stad. We zien in 2019 weer veel positieve ontwikkelingen in Utrecht. In een groeiende stad gaat het met de meeste inwoners goed. Dit tonen de nieuwste cijfers over Utrecht, zoals opgenomen in de 22e editie van de Utrecht Monitor. De Utrecht Monitor maakt een dwarsdoorsnede van de stad en laat met cijfers en trends zien hoe de stad ervoor staat.

Belangrijkste ontwikkelingen
De stad groeide in 2018 harder dan in de voorgaande jaren en de 400.000ste inwoner is weer een jaar eerder voorspeld (2024). In alle wijken van de stad zijn inwoners positiever dan vorig jaar over de toekomst van hun stad en wijk. De banengroei zet door, de werkloosheid blijft dalen en er zijn minder huishoudens afhankelijk van de bijstand. Er worden weer volop woningen gebouwd: de nieuwbouw in de stad neemt toe. Verder zien we positieve ontwikkelingen op het gebied van criminaliteitscijfers, luchtkwaliteit, cultuurdeelname en milieubewust gedrag van inwoners.

Groei van de stad
Utrecht blijft hard groeien: de stad heeft anno 2019 ruim 353.000 inwoners en kreeg er afgelopen jaar 5.367 inwoners bij. Dit is een sterkere groei dan in eerdere jaren. Naar verwachting passeert Utrecht in 2024 al de grens van 400.000 inwoners. De sterkste groei zal, als alle geplande woningbouw wordt gerealiseerd, plaatsvinden in de jaren 2022-2025 (+40.000 inwoners). Alle Utrechtse wijken zullen groeien tot 2040; Zuidwest en Leidsche Rijn kennen daarbij de sterkste groei.


De huidige bevolkingsgroei wordt bijna evenzeer bepaald door een geboorteoverschot (verschil tussen geboorte en sterfte), als door een vestigingsoverschot (verschil tussen vestiging en vertrek). Van alle Nederlandse steden kent Utrecht het hoogste geboorteoverschot. Daarnaast valt één op de drie vestigers in de leeftijdscategorie 18 tot 24 jaar. Dit maakt Utrecht een jonge stad. Meer dan de helft van de Utrechtse huishoudens betreft een eenpersoonshuishouden (53%), wat samenhangt met de jonge bevolkingsopbouw.

Woningmarkt in balans
Utrecht wil binnen de stad voldoende goede, betaalbare, duurzame en toegankelijke woningen hebben voor huidige en toekomstige inwoners. Om dit te bereiken is een langdurig hoog bouwtempo van nieuwe woningen nodig. Daarnaast is meer doorstroming binnen de bestaande woningvoorraad nodig. Ook wil Utrecht meer gemengde wijken.

Vanwege een teruglopend aanbod waren in 2018 minder transacties van koopwoningen dan in 2017 (-13%). Ondertussen is de vraag naar koopwoningen nog steeds erg groot, wat zorgt voor verder oplopende verkoopprijzen. De gemiddelde verkoopprijs van een woning lag in 2018 zelfs hoger dan ooit (344.000 euro).

Binnen het segment sociale huur is al enkele jaren sprake van een oplopend aantal verhuringen. Toch is de slaagkans van woningzoekenden binnen de sociale huur vorig jaar iets afgenomen. Dit komt omdat de vraag naar sociale huurwoningen in Utrecht sneller stijgt dan het aanbod. De voorraad sociale huurwoningen is in 2018 wel weer iets gegroeid. Wat betreft gemengde wijken: momenteel zijn de verschillen in het aandeel sociale huur per wijk groot.

In Overvecht is 61% van alle woningen een sociale huurwoning in corporatiebezit, het gemiddelde in de stad is 29% (exclusief sociale huur in eigendom van particulieren).


Om de doorstroming binnen de gehele woningvoorraad (koop én huur) op gang te brengen, en de druk op bestaande woningen te laten afnemen, is meer nieuwbouw nodig. In 2018 zijn bijna 3.100 woningen opgeleverd, dat is een verdere toename ten opzichte van eerdere jaren. Het aantal in aanbouw genomen woningen lag in 2018 lager dan in 2017, maar wel hoger dan de jaren daarvoor.

Meer informatie
Kijk op www.utrecht-monitor.nl voor de samenvatting van de Utrecht Monitor 2019 en voor meer cijfers en informatie.