Een snippergroenproject zorgt voor rechtsgelijkheid en duidelijkheid

| Door IVVD

Op maandag 27 januari heeft de Volkskrant een artikel geplaatst over het snippergroenproject dat wordt uitgevoerd in de gemeente Deventer. Dit artikel heeft een negatieve lading, met name vanwege de wijze waarop er uitleg gegeven wordt over hoe gemeenten het oneigenlijk grondgebruik aanpakken. In tegenstelling tot hetgeen de Volkskrant schrijft, staat bij de uitvoering van dergelijke projecten het merendeel van de inwoners juist positief tegenover de aanpak van oneigenlijk grondgebruik. Daarom wordt in dit artikel een toelichting gegeven op de aanpak van snippergroen vanuit het gemeentelijke perspectief.

Het belangrijkst bij de uitvoering van een dergelijk project is en blijft de wijze waarop met de bewoners gecommuniceerd wordt. Ondanks de zorgvuldige wijze waarop het project door of namens de gemeente wordt uitgevoerd, leiden dergelijke projecten soms tot discussie. Niemand geeft immers graag zomaar ‘gratis’ verkregen grond terug. Het verhaal van die ene boze burger is ook veel ‘leuker’ om over te schrijven, dan de positieve en noodzakelijke aspecten van een dergelijk project. Toch is het belangrijk deze aspecten uit te lichten. Hieronder leest u meer over de 5 belangrijkste redenen voor de aanpak van oneigenlijk grondgebruik.

Gelijkheidsbeginsel
Bij de uitvoering van een snippergroenproject dient het creëren van duidelijkheid en een gelijke behandeling voorop te staan. 5 tot 10% van de burgers uit een gemiddelde gemeente heeft grond in gebruik. Het gegeven dat de ene inwoner moet betalen voor het gebruik of de koop van gemeentegrond, terwijl de andere inwoner de grond zonder toestemming gebruikt valt niet te rechtvaardigen. Het is van belang om juist voor de 90% van de burgers die géén grond in gebruik heeft, gelijkheid te creëren.

Wettelijke verplichting
Wat door sommigen over het hoofd wordt gezien, is dat het aanpakken van oneigenlijk grondgebruik een wettelijke verplichting is van de gemeente. Volgens artikel 160 lid 3 van de Gemeentewet is het college van Burgemeester en Wethouders verplicht om er alles aan te doen om het verlies van recht of bezit door verjaring te voorkomen. Dit houdt dus in dat de gemeente wel móét optreden tegen het oneigenlijk gebruik van gemeentegrond.

Duidelijke eigendomssituatie
Door het oneigenlijk gebruik aan te pakken, wordt structuur aangebracht in onduidelijke eigendomssituaties. Door het verkopen, verhuren, of terugnemen van groenstroken, dan wel door het registreren van rechtens verkregen eigendom door verjaring, wordt de eigendomssituatie binnen gemeenten op orde gebracht. Iedere grondeigenaar, zowel de inwoner als de gemeente, is gebaat bij duidelijkheid over de eigendomsgrenzen.

Versoepeling bij ruimtelijke ontwikkelingen
De gemeente is verantwoordelijk voor de uitoefening van haar publieke taken. Hieronder is mede begrepen het beheren van de openbare ruimte, zorgen voor een adequate infrastructuur, het faciliteren van de aanleg van nutsvoorzieningen ect. Door de ingebruikname van gemeentegrond kan de gemeente niet altijd over haar grond beschikken, hierdoor kunnen werkzaamheden soms niet uitgevoerd worden of is er veel vertraging. Door (tijdig) op te treden tegen oneigenlijk grondgebruik, kan de gemeente voorkomen dat haar grond in de toekomst niet meer gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld infrastructurele voorzieningen, zoals een wegverbreding, de aanleg van een rotonde of groenstructuur.

Kabels en leidingen
Met de toenemende technologische ontwikkelingen komen er steeds meer kabels en leidingen in de grond te liggen. Nutsbedrijven leggen deze voorzieningen bij voorkeur aan in openbaar gebied, zodat deze bereikbaar zijn voor onderhoud en bij calamiteiten. Het komt veelvuldig voor dat de berm waarin de voorzieningen zijn aangelegd, door de aangrenzende bewoner wordt betrokken bij de tuin. Dit kan ertoe leiden dat de kabels en leidingen niet langer bereikbaar zijn. Daarnaast neemt de kans op schade en calamiteiten toe. Als het gebruik van de grond leidt tot schade aan de voorzieningen kan dit, zeker als het gaat om gasleidingen, ernstige gevolgen hebben.

Aanpak Metafoor Vastgoed en Software
Metafoor Vastgoed en Software werkt met een duidelijk plan van aanpak, waarin tevens een communicatieplan is opgenomen. De projectmedewerkers van Metafoor zorgen ervoor dat bewoners goed ingelicht zijn, terecht kunnen met vragen en dat alle onduidelijkheden weg worden genomen. Daarnaast zorgen ze ervoor dat bewoners zich gehoord voelen en er met de bewoners wordt meegedacht. Wilt u meer weten over de aanpak van Metafoor Vastgoed en Software? Klik dan hier.