En de naam is… HevoFame

| Door Odette Koldewey

In december 2021 werd bekendgemaakt dat de FAME Groep onderdeel is geworden van HEVO. Onder het label HevoFame wil HEVO de leidende positie van FAME verder uitbouwen.

HEVO en FAME gaan sinds eind vorig jaar samen verder als HevoFame en willen met hart en ziel werken aan een veelkleurige samenleving voor kwetsbare mensen. Henk Vonk (FAME) en Ewoud van der Sluis (HEVO) geven een toelichting op de gezamenlijke ambities.

In december 2021 werd bekendgemaakt dat de FAME Groep onderdeel is geworden van HEVO. Met de samenvoeging wordt beoogd om onder het label HevoFame de leidende positie van FAME als planontwikkelaar van woonconcepten voor kwetsbare mensen verder uit te bouwen.

Wat was voor HEVO de reden om naar FAME te stappen?
Ewoud van der Sluis: ‘We zijn als HEVO toonaangevend in de ontwikkeling van maatschappelijk vastgoed. In het onderwijs hebben we een leidende positie. Wij vinden dat we in de zorg als maatschappelijk domein veel sterker moeten zijn dan nu het geval is. FAME heeft in de afgelopen jaren een heel sterke inhoudelijke positie ontwikkeld die ons erg aanspreekt en past binnen de filosofie van HEVO. Gezien de enorme opgave hebben zorgorganisaties, woningcorporaties en beleggers juist nu professionele en slagvaardige ontwikkelpartners nodig. Wij willen investeren om de propositie van FAME met meer snelheid uit te bouwen.’

Wat is de kern van die inhoudelijke positie?
Henk Vonk: ‘We zijn bijna vijftien jaar geleden onder het motto ‘van verblijf naar wonen’ begonnen volwaardige alternatieven te ontwikkelen voor het traditionele verpleeg- en verzorgingshuis. Wij geloven dat kwetsbare mensen met een intensieve zorg- en ondersteuningsvraag op hun eigen manier gewoon mee kunnen doen in de samenleving. Als je consequent betekenis geeft aan die ambitie moet je het institutionele model van zorg en ondersteuning zoals we dat kennen loslaten.’

Henk Vonk, directeur HevoFame

‘Projecten bij onze klanten worden snel groter in omvang en complexiteit’

Wat is de impact op huisvestingsconcepten?
‘Het heeft grote impact op zowel de huisvestingsconcepten als op de organisatie en werkwijze van zorgorganisaties. Deze transitie is groter dan alleen het huisvestingsvraagstuk. De zorgorganisaties die pionier waren, zoals ZZG zorggroep, hadden behoefte aan een ontwikkelpartner die deze transitie vanuit visionair perspectief integraal kan ondersteunen. Daar hoort ook bij dat van ons verwacht wordt dat we kritisch en betrokken zijn. We stellen vaak de vraag: ‘Wil je dit omdat je het gewend bent of omdat het gewenst is?’ Vervolgens komen wij met de alternatieven. Op die manier hebben we ons ontwikkeld tot een planontwikkelbedrijf met een multidisciplinair team.’

Waarom een zelfstandig label voor de woonzorgmarkt?
Ewoud: ‘We hebben ervoor gekozen de identiteit van FAME onder HEVO verder uit te bouwen. Dat moet voor onze klanten duidelijk herkenbaar zijn. De zorgmarkt heeft in onze ogen behoefte aan integrale planontwikkeling en heldere toekomstgerichte woonconcepten. De andere segmenten waarin wij actief zijn hebben meer behoefte aan huisvestingsadvies, projectmanagement en onze unieke vorm van risicodragend projectmanagement. Qua organisatie en werkwijze verschilt dat van elkaar. Als je dat gaat vermengen, verwatert de propositie, terwijl wij juist de ambitie hebben die te versterken. We hechten veel waarde aan het behoud van de visionaire en ondernemende dynamiek die FAME zich als planontwikkelaar eigen heeft gemaakt’.

Ewoud van der Sluis, directievoorzitter HevoFame

‘Zorgorganisaties hebben behoefte aan partnership bij de ontwikkeling van integrale woonconcepten’

Worden jullie klanten beter van deze samenwerking?
Henk: ‘Ja, we hebben nu meer investeringsruimte voor groei, conceptontwikkeling en innovaties dan voorheen. Projecten bij onze klanten worden snel groter in omvang en complexiteit. We willen als partner voor onze klanten goed aansluiting houden bij die dynamiek en maken nu deel uit van een bedrijf met meer dan honderd medewerkers. Op die schaal heb je ruimte voor bijvoorbeeld een goed geoutilleerd expertisecentrum voor ondersteuning bij kostendeskundigheid of duurzaamheidsvraagstukken. Onze klanten vragen ook vaker om nieuwe contractvormen. We zijn nu in staat projecten risicodragend voor onze klanten te ontwikkelen. Met HevoFame hebben we een volledig gespecialiseerd multidisciplinair ontwikkelteam van ruim veertig mensen voor de woonzorgmarkt. Daarmee kunnen we echt van betekenis zijn voor onze klanten. Vanaf visievorming tot en met de realisatie van projecten.’

In welke segmenten is HevoFame actief?
‘Inclusiviteit begint bij de persoonlijke leefwereld van mensen. Hoe kun je gewoon mee blijven doen als je een zorg- of ondersteuningsvraag hebt. Daar heb je in de eerste plaats vitale wijken en dorpen voor nodig. FAME ontwikkelt op gebiedsniveau samenhangende concepten van wonen, ontmoeten, winkelen, zorg en diensten. In samenwerking met zorgorganisaties ontwikkelen we in aansluiting op deze visie integrale woonconcepten Beschermd Wonen, voor mensen waarbij 24-uurs aanwezigheid van multidisciplinaire zorg noodzakelijk is en concepten Wonen met een Plus voor mensen die behoefte hebben aan een toegankelijke woning in combinatie met een samenhangend en gecoördineerd ondersteuningsarrangement.’

Waar liggen raakvlakken met andere activiteiten van HEVO?
Ewoud: ‘Binnen HEVO is er veel expertise in speciaal onderwijs en sociale werkvoorzieningen. Leren met zorg en werken met zorg. Er zijn in projecten vaak raakvlakken met integrale woonconcepten. Met name bij mensen met een psychische en lichamelijke ondersteuningsvraag. Ik denk dat deze kennis ook echt een toevoeging is voor de concepten die HevoFame ontwikkelt’.