Gemeente Lelystad en schoolbesturen gaan voor vernieuwing van basisscholen

| Door IVVD

De gemeente Lelystad heeft samen met de Lelystadse schoolbesturen een meerjarenplan gemaakt voor wat er op de lange termijn met de gebouwen van het basisonderwijs gaat gebeuren in de stad. Het plan maakt voor de besturen van de basisscholen en de gemeente duidelijk waar zij financieel rekening mee moeten houden als het gaat om investeringen in én onderhoud van de schoolgebouwen, voor de jaren 2021-2034. Het plan wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Plan voor vernieuwing
Het doel van het meerjarenplan is om de schoolgebouwen geschikt te maken voor de toekomst. De gemeente heeft hier de afgelopen maanden samen met de schoolbesturen aan gewerkt. De schoolbesturen met één of meer basisscholen in Lelystad hebben samen ook nagedacht over wat nodig is en welke scholen zij het eerst zouden willen vernieuwen. Hiervoor hebben ze gezamenlijk bekeken welke schoolgebouwen de grootste knelpunten hebben, maar ook naar waar de beste kansen liggen om met een investering in de huisvesting het onderwijs een impuls te geven. Dit heeft geleid tot een voorstel voor een investeringsagenda voor de komende jaren.

9 scholen in 8 jaar
In deze agenda zijn 9 schoolgebouwen opgenomen die als eerste aangepakt moeten worden. Ook is opgenomen dat wordt onderzocht wat de beste mogelijkheden zijn om toekomstbestendige huisvesting te realiseren voor nog eens 3 basisscholen. Een belangrijke vraag is in welk tempo de investeringsagenda wordt uitgevoerd. Dit hangt onder andere af van hoeveel geld de gemeenteraad wil en kan investeren in de vernieuwing van de schoolgebouwen. Om een goede keuze te maken is daarom onderzocht wat de financiële consequenties zijn voor de gemeentebegroting van de uitvoering van de investeringsagenda in 6, 8 of 10 jaar. Ook is berekend wat het kost om de schoolgebouwen “sober maar adequaat” te vernieuwen en wat het kost om gebouwen met een hoger kwaliteitsniveau, namelijk “onderscheidend en groen”, te realiseren. Het College van de Lelystad stelt aan de raad voor om te kiezen voor dit laatste kwaliteitsniveau. De uitvoeringstermijn van 8 jaar voor vernieuwing van de schoolgebouwen ziet het college als ambitieus maar wel reëel en haalbaar. Met de keuze voor het hogere kwaliteitsniveau krijgen de scholen letterlijk ruimte voor vernieuwend, toekomstgericht onderwijs in frisse en duurzame gebouwen.

Goede gebouwen ondersteunen goed onderwijs
Goede schoolgebouwen kunnen een belangrijke stimulerende en ondersteunende bijdrage leveren aan goed onderwijs. Het is een wettelijke taak van gemeenten om te zorgen voor passende en geschikte huisvesting voor de scholen. Maar veel gebouwen van het basisonderwijs in de stad zijn verouderd. Ze passen niet meer bij deze tijd als het gaat om duurzaamheid, frisse scholen en de eisen voor modern, eigentijds onderwijs. Daarnaast kost het veel geld om de gebouwen goed te onderhouden. Geld dat beter besteed kan worden aan het onderwijs zelf.

Aanpassing Beleidskader onderwijshuisvesting
Naast het opstellen van de investeringsagenda voor de komende jaren, heeft het college ook het beleid voor de onderwijshuisvesting opnieuw tegen het licht gehouden. Het beleidskader dat de gemeenteraad in 2012 heeft vastgesteld omvat criteria en spelregels voor de beoordeling van verzoeken van schoolbesturen voor investeringen in onderwijshuisvesting. Eén van die regels is bijvoorbeeld dat scholen worden doorverwezen naar leegstaande lokalen in een school in de buurt, als het eigen gebouw te klein wordt. De schoolbesturen vinden het echter ongewenst dat, indien een school groeit, er wordt doorverwezen naar meer dan 2 gebouwen. Voor deze en andere knelpunten heeft het college oplossingen bedacht die gelijk met het investeringsplan aan de raad worden voorgelegd in de vorm van een herzien beleidskader.

Keuzeopties
De verschillende keuzeopties die zijn uitgewerkt in het beleidskader én de scenario’s (over hoe en hoe snel de gebouwen vernieuwd kunnen worden en wat daarvan de financiële consequenties zijn) zijn op 2 april jongstleden besproken met de gemeenteraad. Met de opbrengsten van deze bespreking stelt het college de raad nu voor om te investeren in de noodzakelijke vernieuwing van de gebouwen voor het basisonderwijs in Lelystad.