Gemeenteraad Helmond staat achter Wijk van de Toekomst Brandevoort

| Door IVVD

De gemeenteraad van Helmond heeft unaniem de plannen voor de voorbereidingen voor de bouw van Brainport Smart District (de Wijk van de Toekomst) goedgekeurd. Het laatste besluit van deze raad voor de verkiezingen. Dat betekent dat nu begonnen kan worden met de eerste projecten voor het bouwen van ongeveer 1500 nieuwe woningen ten noorden van het station van Brandevoort. Ook 12 hectare bedrijfsterrein wordt ontwikkeld. De realisatie van de wijk is gepland van 2018 tot 2028.

Drie deelplannen liggen ten grondslag aan de ontwikkeling van de Wijk van de Toekomst.
Drie deelplannen liggen ten grondslag aan de ontwikkeling van de Wijk van de Toekomst.

In 2017 zijn zeven programma’s opgesteld om tot een eerste uitwerking te komen: een aantrekkelijk gebouwde omgeving, participatie door bewoners, een veilige en sociale wijk, een gezonde wijk, mobiliteit, digitalisering en energie. Bij de uitwerking gaat het bijvoorbeeld om duurzaam bouwen, hergebruik van materialen, mobiliteitsdiensten in plaats van autobezit, elektrische auto’s als uitgangspunt en lokale voedselverbouwing. De weg ligt nu open voor de ontwikkeling van een stedenbouwkundige onderlegger, met de benodigde ruimte voor de gewenste innovatie. De innovatieve toepassingen zullen, zowel vóór als ook na de bouw van de Wijk van de Toekomst ook in andere plekken in Helmond toegepast worden. Heel Helmond profiteert mee. Hoe het er allemaal uit moet gaan zien, wordt ontwikkeld samen met toekomstige bewoners; iedereen moet in de wijk kunnen wonen. Toekomstige bewoners krijgen veel zeggenschap bij de ontwikkeling en het ontwerp van de Wijk van de Toekomst.

De plannen (‘Roadmap’) zijn in drie separate documenten beschreven:

  1. Plan van Aanpak Brainport Smart District (DEEL A). Hierin staat welke stappen genomen moeten worden om Brainport Smart District te realiseren. De programma’s worden in hoofdlijnen beschreven, alsook de uitvoeringsagenda, de organisatiestructuur, communicatie, de begroting en de planning.
  2. Inspiratieboek Brainport Smart District (DEEL B). In dit document zijn de zeven programma’s uitgewerkt in concrete projecten/projectfiches.
  3. Nota Publiekrechtelijke kaders en Uitgangspunten BSD (DEEL C). Ten behoeve van BSD wordt een nieuwe stedenbouwkundige onderlegger en vervolgens een bestemmingsplan opgesteld. Om tot een stedenbouwkundige onderlegger te komen is een Nota van Publiekrechtelijke Kaders en Uitgangspunten gemaakt. Hierin zijn per vakgebied de vigerende beleidskaders weergegeven. Vervolgens zijn de ruimtelijk relevante uitgangspunten voor BSD benoemd, zoals die eerder waren opgenomen in de Implementatie Roadmap.