Grootscheepse renovatieplannen basisscholen Medemblik

| Door IVVD

Vanaf dit jaar t/m 2021 zullen drie basisscholen in Medemblik, de Meridiaan, Maria Bernadette- en de Jozefschool worden gerenoveerd of gaat er nieuwbouw worden gepleegd.

In 2017 is de Integrale Huisvestingsplan (IHP) door de gemeenteraad vastgesteld, dit huisvestingsplan biedt de gemeente Medemblik kansen om in de kern Medemblik gezamenlijk nieuw te bouwen met daarin ook andere kindvoorzieningen als peuter- en kinderopvang onder te brengen.

Samen met de schoolbesturen gaat de gemeente Medemblik onderzoeken welk toekomstscenario voor de huisvesting van de drie scholen het meest geschikt is waarbij ook rekening wordt gehouden met andere voorzieningen in de kern Medemblik.

De wet schrijft voor dat gemeenten de zorgplicht hebben om adequate onderwijshuisvesting te faciliteren. In een brief aan de gemeenteraad schrijft het college: “De doelstelling van het project is daarom het faciliteren van adequate onderwijshuisvesting en de gemeenteraad en schoolbesturen in staat stellen een goed afgewogen keuze te maken tussen verschillende toekomstscenario’s voor (gezamenlijke) onderwijshuisvesting voor deze drie basisscholen in de kern Medemblik.”

Proces Scholenproject Medemblik
In de voorlopige plannen zijn enkele voorkeursscenario’s nader onderzocht op hun haalbaarheid, deze voorkeursscenario’s zijn:

  1. Behouden van basisschool de Maria Bernadette in het centrum
  2. Gezamenlijke nieuwbouw van de Jozefschool en Meridiaan
  3. Jozefschool en Meridiaan renoveren of nieuwbouw op hun huidige locaties

De gemeente gaat samen met de schoolbesturen het integraal huisvestingsplan evalueren, wat de mogelijkheid gaat bieden om in gezamenlijkheid te onderzoeken hoe om te gaan met de beperkte financiële middelen voor renovatie en/of nieuwbouw van de scholen. De beschikbare budgetten zijn mogelijk niet toereikend genoeg omdat:

  1. de bouwkosten zeer snel zijn gestegen en nog steeds verder stijgen
  2. de duurzaamheid voorwaarden extra kosten met zich meebrengen
  3. de mogelijke aankoop van gronden, sloop en tijdelijke onderwijshuisvesting niet zijn meegenomen in het beschikbare budget

In deze plannen is de vierde basisschool het Koggeschip niet meegenomen, hier is een aparte quickscan voor gemaakt.

Het college hoopt begin 2020 met meer informatie richting de gemeenteraad te kunnen komen met daarin de uitkomsten van de diverse onderzoeken.

Bron: Medemblik actueel