Handige online tool voor verduurzamen vastgoed

| Door IVVD

Gemeenten spelen een belangrijke rol bij het terugdringen van CO2 en het besparen van energie in de bebouwde omgeving. Hoe kunnen ze de klimaatdoelen die in het Nationale Energieakkoord zijn vastgelegd, omzetten in concrete projecten? Met de Maatschappelijk Vastgoed Scan van BNG Bank kan een versnelde verduurzaming van het bestaande vastgoed worden gerealiseerd.

‘We ondersteunen bij het realiseren van doelstellingen uit het Nationaal Energie­akkoord’, Frank Janse, Hoofd Marketing en Communicatie BNG Bank
Frank Janse, Hoofd Marketing en Communicatie BNG Bank

We spreken met Frank Janse, Hoofd Marketing en Com­municatie van BNG Bank: ‘Duurzaamheid in het belang van mens, markt en milieu staat centraal in de missie van BNG Bank. Het zit in ons DNA en uit zich ook in de langja­rige relatie die wij met onze aandeel­houders en klanten onderhouden. De belangrijkste klantgroepen van de bank, waaronder gemeenten, woningcorporaties en zorginstellin­gen, hebben in 2013 het Nationale Energieakkoord ondertekend en daarvan zijn wij een van de belang­rijkste financiers.’

Budgetneutraal
‘Wij doen veel aan duurzaamheid. Zo hebben we bijvoorbeeld in samen­werking met het ministerie van Eco­nomische Zaken en het Nederlands Investerings Agentschap (NIA) een Energietransitie Financieringsfaciliteit (ETFF) in het leven geroepen. Daar­mee richten wij ons in eerste instantie op projecten op het gebied van aard­warmte, energiebesparing, energie­opslag en biomassa. Het gaat daarbij om het verstrekken van achterge­stelde leningen voor energietransitie­projecten die niet financierbaar zijn door een te kleine inbreng van risico­dragend vermogen. Voor gemeenten en woningcorporaties die met duur­zaamheid aan de slag willen, behoort een Energy Service Company (ESCo) ook tot de mogelijkheden. De inves­tering wordt dan uitbesteed aan een professionele partij, die de risico’s op zich neemt. Deze externe partij (de ESCo) is dan niet alleen verantwoor­delijk voor de aanschaf en installatie van bijvoorbeeld zonnepanelen, maar ook voor het beheer en het onder­houd ervan. Zo sloot de gemeente Rotterdam een Energie Prestatie Con­tract (EPC) af voor het verduurzamen van negen zwembaden. De ESCo financierde de benodigde investering en garandeert de jaarlijkse bespa­ring op de energiekosten. Voor de gemeente is deze constructie, waar­voor wij het vreemde vermogen heb­ben verschaft, dus budgetneutraal. Eenzelfde constructie wordt toege­past bij het met behulp van zonnepa­nelen en ledverlichting verduurzamen van 8.500 huurwoningen van woning­corporatie Ymere. Ook aan deze ESCo verstrekken wij als BNG Bank het vreemde vermogen.’

De Maatschappelijk Vastgoed Scan van BNG Bank (voorbeeld rapport) biedt niet alleen gedetailleerd inzicht in de energieprestaties, maar ook in de mogelijke maatregelen om die te verbeteren.
De Maatschappelijk Vastgoed Scan van BNG Bank (voorbeeld rapport) biedt niet alleen gedetailleerd inzicht in de energieprestaties, maar ook in de mogelijke maatregelen om die te verbeteren.

Operationeel inzicht
De introductie van de Maatschap­pelijk Vastgoed Scan, die BNG Bank kosteloos ter beschikking stelt, is een logische volgende stap. Frank Janse: ‘Daarmee kunnen we onze klanten ondersteunen bij het realiseren van hun doelstellingen uit het Nationale Energieakkoord. We richten ons in eerste instantie tot de gemeenten, maar de scan zal in een latere fase beschikbaar komen voor ondersteu­ning bij het verduurzamen van het vastgoed van woningcorporaties, zorginstellingen en onderwijsinstellin­gen. Gemeenten hebben meestal wel een goed overzicht van het vastgoed voor eigen gebruik en het vastgoed van anderen dat ze in eigendom hebben, maar ze hebben vaak onvoldoende inzicht om bij de ver­duurzaming ervan goede afwegin­gen te kunnen maken en prioriteiten te kunnen stellen. Onze Maatschap­pelijk Vastgoed Scan maakt gebruik van software die door CFP Green Buildings is ontwikkeld, ondersteund door een database waarin de data van tienduizenden referentieobjec­ten zijn opgeslagen. Het is een online tool die snel een operationeel inzicht biedt in het huidige energielabel, de besparingsmogelijkheden, de ver­eiste investeringen en de terugver­dientijd. Zowel per object als voor de totale portefeuille. Het laat tevens zien welke verbetering van het ener­gielabel mogelijk is en welke CO2-re­ductie daarmee wordt gerealiseerd.’

Duurzame MJOP
Frank Janse legt uit hoe het werkt: ‘Met deze tool kan versneld een realistische besparing worden bere­kend. Hiervoor hebben we allereerst de postcodes en de huisnummers van de betrokken objecten nodig. Vervolgens verstrekken wij de inlog­gegevens en kunnen gemeenten er zelf mee aan de slag. Op basis van de resultaten van de scan kan ver­sneld een plan van aanpak worden gemaakt. Er kan ook een match worden gemaakt met de MJOP om te komen tot een Duurzame MJOP (DMJOP). Als we de Maatschappe­lijk Vastgoed Scan aan onze klanten demonstreren, zijn ze direct enthou­siast over deze vorm van ondersteu­ning. Wij kunnen ermee bijdragen aan het versneld realiseren van hun duurzaamheidsdoelen.’

 

PROFIELSCHETS BNG BANK
De voorloper van BNG Bank, de Gemeentelijke Credietbank, werd in 1914 opge­richt na een oproep van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om bij de kredietvraag samen te werken. In het begin van de twintigste eeuw hadden de gemeenten namelijk veel kapitaal nodig, onder meer voor investeringen in riolerin­gen en drinkwaterleidingen. De doelstelling waarmee de bank toen werd opgericht is hetzelfde gebleven: het laag houden van de kosten voor maatschappelijke voor­zieningen. Bij de start namen slechts 37 van de toen nog 1.100 gemeenten deel in het kapitaal van de bank. Tegenwoordig is de bank voor de helft eigendom van de Staat en voor de helft van gemeenten, provincies en hoogheemraadschappen. Het verstrekken van langlopende financieringen is de kernactiviteit. Voor het overgrote deel zijn dat gegarandeerde leningen. Daarnaast verstrekt de bank risicodragende financieringen voor projecten met een publiek karakter.MAATSCHAPPELIJK VASTGOED SCAN HELPT GOES OM PRIORITEITEN TE STELLEN
De gemeente Goes heeft de Maatschappelijk Vastgoed Scan van BNG Bank afgelopen zomer getest. Wethouder Loes Meeuwisse is enthousiast. ‘Goes heeft 161 fysieke panden en 92 objecten. Het grootste is het stadskantoor met driehonderd werkplekken. We hebben de Scan op ons meerjarige onder­houdsplan toegepast en gemerkt dat het resultaat helpt om prioriteiten te stellen. Zo kunnen we in grote duurzame panden alsnog interessante en concrete besparingsmaatregelen met een forse CO2-reductie realiseren.’
www.bngbank.nl/mvs