In 2018 bijna 1 miljard euro aan zorgvastgoed geïnvesteerd

| Door IVVD

In 2018 werd een recordvolume geïnvesteerd in zorgvastgoed. In totaal kwam het beleggingsvolume van 2018 in deze categorie uit op 945 miljoen euro, een groei van 35% ten opzichte van 2017. Het grootste deel van de transacties betreft zorgwoningen met 95% van het totale volume. Het aandeel zorgwoningen in de woningbeleggingsmarkt komt daarmee uit op 10%. Naar verwachting zal het aantal investeringen in 2019 verder toenemen, al blijft het aanbod achter bij de vraag. Dit zijn de eerste resultaten in het segment zorgvastgoed van het jaarlijkse onderzoek van Capital Value naar de ontwikkelingen op de woningbeleggingsmarkt.

Terugblik 2018
De interesse in zorgvastgoed maakt de afgelopen jaren een enorme groei door. In 2017 werden met een investeringsvolume van 700 miljoen euro al records verbroken. Deze trend zette zich in 2018 verder door. Doordat er onvoldoende kwalitatief zorgvastgoed beschikbaar kwam in 2018, kon niet al het beschikbare kapitaal voor dit segment aangewend worden.

Meer beleggers die zich specifiek richten op zorgvastgoed
In vergelijking met 2017 is het aantal beleggers in zorgvastgoed gegroeid. Vorig jaar kwam het grootste deel van het transactievolume voor rekening van een aantal Belgische beleggers. In 2018 ontstond meer evenwicht tussen investeringen door Nederlandse en buitenlandse beleggers. De markt voor zorgvastgoed vereist specifieke kennis van het zorgstelsel. Naast institutionele beleggers zijn meer particuliere beleggers zich gaan specialiseren in dit segment. Zij richten zich grotendeels of uitsluitend op zorgwoningen en gezondheidscentra. Deze specifieke beleggers hebben met name interesse in nieuwbouwprojecten en recente bestaande bouw, aangezien deze woningen voldoen aan de eisen van hedendaagse ouderen, die niet alleen langer zelfstandig moeten blijven wonen maar ook meer te besteden hebben dan vroeger. Hierdoor stellen zij hogere eisen aan hun woonomgeving, de diensten die aan huis of in het woonzorgconcept geleverd worden en aan de woning zelf.

Vooruitblik 2019: interesse neemt verder toe
De behoefte aan goed zorgvastgoed blijft toenemen. Door de groeiende vraag vanuit de gebruiker en de interessante rendements-risico verhouding, groeit het aantal beleggers op de markt. Daarnaast ontstaan steeds meer samenwerkingen tussen zorgpartijen en marktpartijen en worden nieuwe (zorg)initiatieven ontplooid. De verwachting voor 2019 is dat er in vergelijking met voorgaande jaren meer nieuwbouwontwikkelingen en herontwikkelingen van zorgcomplexen op de markt zullen komen. Ook zullen diverse (omvangrijke) transacties plaatsvinden van corporaties die het zorgvastgoed afstoten dat buiten de portefeuillestrategie valt.

Beschikbaar kapitaal
De beleggers geven aan voor 2019 circa 1.7 miljard euro beschikbaar te hebben voor investeringen in zorgvastgoed. Dit is een optelsom van de bedragen genoemd door institutionele- en particuliere beleggers, internationale beleggers en corporaties. In totaal zegt 32% van de internationale beleggers en 25% van de institutionele beleggers specifiek in zorgvastgoed te willen investeren.

Toename aantal extramurale huishoudens
De woningvoorraad zal ondanks nieuwe technische mogelijkheden meer op mobiliteitsbeperkte huishoudens moeten worden toegesneden. Aannemend dat de relatie tussen leeftijd en mobiliteitsbeperking niet verandert, zal het aantal extramuraal wonende huishoudens met mobiliteitsbeperking in de komende vijf jaar met 115.000 toenemen. Op termijn gaat het om nog grotere aantallen. In de groep 75-plus huishoudens gaat het daarbij in belangrijke mate ook om huishoudens met matige of zware mobiliteitsbeperkingen.

Gewenste toename aantal geschikte woningen
De vraag naar geschikte woningen heeft zowel betrekking op het huur- als het koopsegment. De komende vijf jaar is in de geliberaliseerde huursector een uitbreiding met 75.000 woningen in totaal nodig. Deze uitbreiding zou idealiter bestaan uit 47.000 reguliere zorgwoningen, 17.000 nultredenwoningen, 3.000 aangepaste woningen en 8.000 geclusterde woningen. Op de langere termijn zijn er nog meer specifiek op mobiliteitsbeperkte toegesneden woningen nodig. In de gereguleerde huursector is een aanzienlijke uitbreiding van aangepaste (6.000) en geclusterde (16.000) woningen nodig.

Tekorten staan doorstroming in de weg
In de Nationale Woonagenda worden ouderen benoemd als doelgroep waarvoor de kansen op de woningmarkt moeten worden vergroot. Ondanks dat ouderen steeds meer geneigd zijn te verhuizen, kunnen zij de (gelijkvloerse) woning die ze zoeken, niet vinden. Doordat de groep ouderen steeds groter wordt, maar er niet genoeg passende woningen worden gebouwd, blijft het tekort aan zorgwoningen jaarlijks stijgen. Indien de nieuwe initiatieven en samenwerkingen leiden tot kwalitatief betere woningen voor senioren, waar ze ook met mindere mobiliteit langer kunnen blijven wonen, zal de doorstroom op de woningmarkt beter op gang komen. Gezien het beschikbare kapitaal vanuit diverse beleggers is de verwachting dat er in 2019 meer passende woningen voor ouderen gerealiseerd kunnen worden.

Kees van Harten, directeur Capital Value: “Om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag vanuit de doelgroep, is een intensieve samenwerking vereist tussen beleggers, corporaties en zorgpartijen. Ook ontwikkelaars specialiseren zich in toenemende mate in de realisatie van zorgvastgoed. Door het aanzienlijke beschikbare kapitaal liggen er in 2019 veel kansen. Het is de uitdaging het kapitaal op de juiste manier aan te wenden en te investeren in passend aanbod voor de doelgroep. Het zou een goede zaak zijn om het onderdeel zorgwoningen langdurig mee te nemen in de prestatieafspraken dan wel in beleid op gemeentelijk niveau vanwege de groei van de behoefte hieraan. Als dat lukt, dan zal in 2019 meer kapitaal effectief kunnen worden aangewend om de tekorten in dit segment aan te pakken.”