Investeer ook in landschap en klimaatadaptatie bij grote woningbouwopgave

| Door IVVD

20180809-landschapspark-400x240Advies Landschapspark Zuidvleugel: investeer in verstedelijking en landschap tegelijkertijd, bij nieuwe grote woningbouwopgave.

De provincie moet parallel investeren in landschap, leefomgeving en klimaatadaptatie bij de nieuwe grote woningbouwopgave, stelt de provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit (PARK), Harm Veenenbos, in zijn ongevraagde advies Landschapspark Zuidvleugel. Dit advies bood hij op 10 juli 2018 aan gedeputeerden Adri Bom-Lemstra (ruimtelijke ordening, wonen en economie) en Han Weber (natuur, recreatie en energie).

De dubbeldoelstelling voor landschap en verstedelijking in het Landschapspark Zuidvleugel geeft een impuls aan het vestigingsklimaat en de ruimtelijke kwaliteit van Zuid-Holland. Op 3 september 2018 vindt op het provinciehuis een open bijeenkomst plaats over het Landschapspark Zuidvleugel.

Kern van het advies
“Het Landschapspark bouwt voort op de cultuurhistorie en identiteit van Zuid-Holland. De karakteristieke waterlopen door stad en land zijn de dragers van het Landschapspark ”, aldus Harm Veenenbos. “Langs de Schie, Vliet, Zweth, Rotte, Oude Rijn en de Maas/Merwede komen meerdere opgaven, zoals verstedelijking, recreatie en klimaatadaptatie bij elkaar.”

Veenenbos beveelt in zijn advies aan om deze Groenblauwe hoofdstructuur te verankeren in het ruimtelijk beleid en de visie Groen en Waterrijk Zuid-Holland. En de 6 aangegeven lijnen langs de waterlopen op te pakken als regioprojecten. Daarnaast ziet hij een regierol voor de provincie weggelegd in de ontwikkeling van gedeelde streefbeelden samen met de regio.

Gedeputeerde Han Weber: “Het advies is een belangrijke steun in de rug voor ons beleid om Zuid-Holland mooier en groener te maken. En het geeft waardevolle inzichten hoe we dat kunnen combineren met opgaven op het gebied van verstedelijking en klimaatadaptatie.”

Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra: “We staan voor een grote woningbouwopgave. Dit advies pleit ervoor om daarbij direct rekening te houden met grote opgaven als klimaatadaptatie. Dat zullen we zeker meenemen. Het advies kan ons hierbij helpen.”

Totstandkoming van het advies
In 2017 heeft de provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit in samenwerking met de afdeling Ruimte, Wonen en Bodem en de afdeling Water en Groen van de provincie een verkenning uitgevoerd naar ‘Stedelijk landschap en groenblauwe structuur in Zuid-Holland’. De verkenning is het resultaat van een intensief werkproces. In samenspraak met een brede groep betrokken partijen (o.a. gemeenten, Waterschappen, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, ontwikkelaars) is eraan gewerkt. In vervolg op de verkenning zijn 3 regionale voorbeelduitwerkingen opgesteld in samenwerking met verschillende gemeenten:
– voor de Oude Rijn met Leiden
– voor de Schie/Vliet met Den Haag
– voor het Getijdepark met Dordrecht.

De verkenning en de uitwerkingen zijn hier te lezen.