Leden ActiZ kiezen nieuwe verenigingsstructuur

| Door IVVD

logo-actizDe zorgorganisaties van ActiZ hebben vandaag in de Algemene Ledenvergadering op hoofdlijnen ingestemd met een nieuwe verenigingsstructuur. De nieuwe structuur zorgt ervoor dat ActiZ ook in de toekomst een vereniging blijft waar leden samen werken aan de randvoorwaarden om ouderen en langdurig zieken liefdevolle zorg te bieden. Een vereniging van en door leden. De nieuwe vereniging kent drie segmenten: Zorg Thuis, Revalidatie & Herstel en Wonen & Zorg. Naast de structuur is ook de cultuur van groot belang: leden willen in een open dialoog actief samenwerken en hebben de bereidheid om voor een gemeenschappelijk belang te staan.

De ouderenzorg is de afgelopen jaren enorm veranderd. Mensen wonen langer thuis, zelfs als ze relatief zware zorg nodig hebben en alleen als het thuis echt niet meer gaat, verhuizen ze naar een verpleeghuis. Daarnaast vragen demografische ontwikkelingen, de krapte op de arbeidsmarkt en bezuinigingen van het kabinet de aandacht. Bovendien willen zorgorganisaties mensen niet alleen goede zorg bieden, maar gaat het vooral om het welbevinden van mensen. En dat vraagt om nieuwe vormen van begeleiding, dagbesteding, tijdelijke opvang, om andere woonvormen en de inzet van nieuwe technologie.

Binnen de ActiZ vereniging zijn we in dit kader bezig met vernieuwing op verschillende terreinen, waaronder eerstelijnsverblijf, vernieuwing van de arbeidsvoorwaarden voor zorgmedewerkers, arbeidsmarktbeleid om ervoor te zorgen dat er voldoende goed opgeleide medewerkers zijn en met nieuwe vormen van bekostiging. Dit alles vanuit het centrale principe dat we samen met andere partijen de randvoorwaarden willen creëren waardoor zorgorganisaties mensen thuis en in het verpleeghuis zo goed mogelijk kunnen verzorgen en begeleiden.

De nieuwe structuur
Deze vernieuwing vraagt ook om een nieuwe verenigingsstructuur en –cultuur. De afgelopen maanden is er binnen ActiZ een dialoog gevoerd over deze nieuwe structuur en cultuur, waar veel leden aan hebben deelgenomen. Vandaag is het resultaat van deze dialoog in de Algemene Ledenvergadering besproken en hebben de leden op hoofdlijnen ingestemd met een nieuwe verenigingsstructuur.

Ronald Schmidt, bestuurder van Cordaan: “Met bestuurders hebben we in twee werkconferenties open, respectvol en zeer interactief in een gelijkwaardige discussie de nieuwe structuur met elkaar ontwikkeld. Dit is een voorbeeld van hoe ActiZ kan werken en waarbij we gebruik maken van bestaande kennis, kunde en netwerken.”

De nieuwe vereniging kent straks vier segmenten die met mandaat vanuit de ALV een rol gaan spelen in belangenbehartiging. Naast het al bestaande segment Jeugd, zijn de nieuwe segmenten:
– Zorg Thuis
– Revalidatie & Herstel
– Wonen & Zorg

Daarnaast wordt een beperkt aantal thema’s opgepakt in commissies, te starten met Arbeid/CAO en Informatisering. In deze commissies nemen bestuurders van leden zitting. De thema’s zijn flexibel en kunnen in de loop van de tijd veranderen.

Het ActiZ bestuur heeft de taak om de samenhang tussen de segmenten, de thema’s en de overige onderwerpen van de vereniging (o.a. Governance, reputatie van de branche) te bewaken en toe te zien op het functioneren ervan.

Aad de Jonge, bestuurder van Innovum: “Het proces om tot de nieuwe verenigingsstructuur te komen was zeer inspirerend. Er was veel ruimte voor dialoog, competitie en humor. Het nieuwe model sluit het beste aan bij waar we nu zijn en het biedt ruimte om organisch door te groeien naar een netwerkstructuur. Verder biedt het mogelijkheden om meer mensen bij de vereniging te betrekken.”

Vervolg
De komende tijd wordt in overleg met de leden gekeken naar de uitwerking van de nieuwe verenigingsstructuur. Het gaat daarbij om de samenstelling van het bestuur en de relatie met de segmenten en thema’s, de aard, omvang en het mandaat van de segmenten en de themacommissies en het implementatietraject.

Bij het laatste hoort ook het opstellen van profielen van de verschillende bestuursfuncties, de voorzitter van het ActiZ bestuur en de nieuwe directeur van het ActiZ bureau. Er wordt zo snel mogelijk gestart met de werving van de nieuwe bureaudirecteur, waarbij het streven is dat hij/zij in het najaar kan starten. De werving van een nieuwe voorzitter start daarna, zodat Guus van Montfort begin volgend jaar de voorzittershamer op een goede manier kan overdragen aan zijn opvolg(st)er.