Lokaal sportbeleid heeft recessie goed doorstaan

| Door IVVD

Twee derde van de sportambtenaren geeft aan dat het lokale sportbeleid geen negatieve gevolgen heeft ondervonden van de recessie en een op de tien ziet zelfs positieve gevolgen. Sportambtenaren melden dat in de collegeperiode 2014-2018 meer geld beschikbaar is gekomen voor sportstimuleringsprojecten, de inzet van buurtsportcoaches en voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur en andere minimaregelingen.

Dit blijkt uit de Monitor financiële aspecten van lokaal sportbeleid die het Mulier Instituut in samenwerking met VSG heeft uitgevoerd onder sportambtenaren van 102 gemeenten. In het rapport wordt de financiële kant van het lokale sportbeleid belicht vanuit het perspectief van de sportambtenaar. Hiermee wordt inzichtelijk hoe prioriteiten in het sportbeleid verschuiven en waar meer of minder geld voor beschikbaar komt.

Voor de collegeperiode 2018-2022 wordt door sportambtenaren een stijging van het sportbudget voorzien, mede door een verwachte financiële bijdrage van andere beleidsterreinen. Bij de minimaregelingen en de inzet van buurtsportcoaches wordt een intensivering van beleid aangekondigd. Daarnaast komt bij een kwart van de gemeenten meer geld voor verenigingsondersteuning beschikbaar.

Andere bevindingen uit het onderzoek zijn:

  • Naast de uitgaven aan sportaccommodaties (71%), vormen sportstimulering (17%) en verenigingsondersteuning en –subsidies (9%) de voornaamste uitgavenposten.
  • Bijna alle gemeenten hebben minimaregelingen voor de jeugd. Voor volwassenen is in een op drie gemeenten een minimaregeling voor sportbeoefening aanwezig.
  • 85 procent van de gemeenten heeft een subsidieregeling waar sportverenigingen aanspraak op kunnen maken. Meestal gefinancierd vanuit het sportbudget en soms (ook) vanuit andere beleidsterreinen.
  • 10 procent van de sportambtenaren weet zeker dat sporten voor de burger duurder wordt en 45 procent geeft aan dat dit waarschijnlijk het geval is. Als reden hiervoor wijzen de sportambtenaren op de landelijke btw-stijging en de indexering die gemeenten doorvoeren op de huurprijzen van de sportaccommodaties.

Klik hier voor de 0-meting van de Monitor financiële aspecten van lokaal sportbeleid.