Modelverordening normbedragen onderwijshuisvesting

| Door IVVD

Op 22 maart 2018 heeft het VNG-bestuur besloten de normbedragen in de Model Verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs eenmalig met 40% te verhogen. In dit bericht treft u een model voor een wijzigingsverordening en toelichting aan. Ook is hierin de indexering van de normbedragen voor 2019 verwerkt.

Een toelichting op de ontwikkeling van onderwijshuisvesting vindt u in de ledenbrief van 27 november 2018. Een uitgebreide toelichting op de wijziging van de normbedragen en de indexering vindt u in de uitleg. Beide documenten vindt u onder `Meer informatie`.

Model wijzigingsverordening voor verhoging normbedragen
Gemeenten hebben een wettelijke zorgplicht voor de huisvesting van het primair en voortgezet onderwijs. In de huidige VNG Model Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs is een indexeringssystematiek vastgelegd waarmee de normbedragen jaarlijks worden verhoogd.

Vanwege verschillende redenen bleven de normbedragen de afgelopen jaren achter op de daadwerkelijke kosten. Daarom zijn de normbedragen in overleg met het VNG-bestuur, verschillende commissies, en de achterban verhoogd. In de bijlage wordt uitgebreid toelichting gegeven op de achterliggende redenen en de overwegingen voor de verhoging en de manier waarop tot dit besluit is gekomen. Ook is de model wijzigingsverordening toegevoegd.

Berekening indexering 2019
De systematiek van de prijsbijstelling van de normbedragen onderwijshuisvesting is vastgelegd in bijlage IV deel B van de modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs. De normbedragen 2019 zijn bepalend voor de investeringen die worden opgenomen in het programma 2019, respectievelijk uit voorgaande programma’s die in uitvoering worden genomen in het jaar 2019, voor zover de vergoeding niet wordt gebaseerd op de feitelijke kosten.

Normvergoedingen
Op basis van de in de modelverordening en de beleidsregel ‘Bekostiging lokalen bewegingsonderwijs primair en (voortgezet) speciaal onderwijs` vastgelegde systematiek zijn de normvergoedingen als volgt aangepast:

Bouwkosten: plus 6,63%
Eerste inrichting: plus 2,33%
Materiële instandhouding lokalen bewegingsonderwijs: plus 1,50%
Ook zijn de herziene normbedragen gymlokalen toegevoegd.

Bron: VNG