“Naar een aardgasvrij Amsterdam”

| Door IVVD

Warmtebedrijven, woningcorporaties, netbeheerders en de gemeente Amsterdam gaan gezamenlijk aan de slag om van Amsterdam een stad zonder aardgas te maken. In februari ondertekenden de partners de City Deal Naar een stad zonder aardgas, met afspraken voor activiteiten en projecten op de korte en lange termijn.

Samenwerken aan een duurzame en betaalbare warmtevoorziening
De partijen gaan samenwerken aan een duurzame en betaalbare warmtevoorziening die het huidige aardgas vervangt. In de City Deal staat onder meer dat de corporaties in 2017 10.000 bestaande woningen aanwijzen voor de overgang naar aardgasloos. In de jaren daarna wordt gestart met de voorbereiding van het project Aardgasloze Wijken, met als doel ten minste 2.500 bestaande woningen aardgasvrij te maken. In dit project gaan de partners samen met bewoners in een aantal wijken een eerste aanzet geven voor de transitie van aardgas naar all-electric, groen gas, restwarmte en/of geothermie. Ook wordt ervaring opgedaan met financiering, samenwerking en regelgeving. Op basis van de bevindingen wordt de verdere fasering en aanpak uitgewerkt voor de overgang naar een aardgasvrije stad.

De tien City Deal-ondertekenaars willen iedereen in de stad bij de opgave betrekken, dus ook: bewoners, zakelijke gebruikers, VvE’s en particuliere gebouweigenaren. Zij krijgen een rol in de afwegingen die worden gemaakt voor de verduurzaming van de warmtevoorziening. Per aardgasloze wijk of transitiegebied wordt een projectgroep gevormd, waarin ook deze partijen zijn vertegenwoordigd.

De overgang naar andere, duurzamere energiebronnen is noodzakelijk
Amsterdam gebruikt veel aardgas. Ongeveer 90% van de warmte in bedrijven en woningen is afkomstig van deze energiebron. De overgang naar andere duurzamere energiebronnen is noodzakelijk, omdat aardgas verantwoordelijk is voor een belangrijk deel van de CO2-uitstoot en dus voor de klimaatverandering. Maar ook omdat het Nederlandse aardgas op raakt. De import van buitenlands gas zal leiden tot een hogere energierekening voor Amsterdammers. Bovendien maakt het ons land en onze stad afhankelijk van andere landen.

De tien partijen die de City Deal Naar een Stad zonder Aardgas hebben ondertekend zijn: de Gemeente Amsterdam, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC), Alliander N.V., N.V. Nuon Energy, Woningstichting Stadgenoot, Woningstichting Eigen Haard, Woningstichting Rochdale, Woningcorporatie De Alliantie, Woningcorporatie Ymere en Westpoort Warmte B.V.