Nieuwbouw ondergrondse gymzalen Vossius Gymnasium Amsterdam

| Door IVVD

Het Vossius Gymnasium is een school voor totaal 832 leerlingen die gehuisvest is in een monumentaal schoolgebouw uit 1930 (groot circa 6.700 m² bvo) aan de Messchaertstraat 1 te Amsterdam.

Het Vossius Gymnasium heeft behoefte aan uitbreiding van de lesfaciliteiten en daarnaast heeft de gemeente Amsterdam in deze omgeving behoefte aan sportfaciliteiten (voor het verenigingsleven in de avonden en weekenden). Deze gezamenlijke behoeften hebben ertoe geleid dat het schoolbestuur consensus heeft bereikt met de gemeente Amsterdam om twee nieuwe gymzalen (met vrije hoogte 7 meter!) met bijbehorende ruimten in de binnentuin ondergronds te realiseren waardoor er binnen het bestaande gebouw ruimte vrijkomt voor uitbreiding van onderwijsfaciliteiten. Zodoende kan het gebouw met een geoptimaliseerde indeling effectiever gebruikt gaan worden in de toekomst. Daarnaast zal er ook een aanvullende aanbouw worden gerealiseerd die moet dienen als leerplein. Maar niet alleen dat, het gymnasium krijgt met deze verbouwing een nieuw elan en een fris schoolklimaat.

Onder de binnenplaats worden – geheel verdiept – twee sportzalen gesitueerd. De toegang tot deze sportzalen is opgenomen in een aanbouw, die tevens een studieruimte en aanverwante ruimten herbergt. De aanbouw is ontworpen tussen de twee achteringangen als een serre, aansluitend op het grotendeels symmetrische gebouw. De serre opent het gebouw naar de binnenplaats. De architectuur van de serre is een eigentijds antwoord op de Amsterdamse School Architectuur van het Vossius Gymnasium.
De fietsen worden in de kelder gesitueerd. Daardoor kan het plein beter benut en ontworpen worden en ontstaat er minder overlast voor omwonenden.

Het Vossius Gymnasium zal tijdens de realisatie van de gymzalen continu in gebruik blijven.
De aannemer heeft damwanden aangebracht om een bouwkuip te realiseren. Na deze damwanden is de fundatie aangebracht door middel van palen die in de grond zijn geboord. Voordat er begonnen was met ontgraven is er bronbemaling aangebracht. Daarna is de bouwkuip in verschillende lagen ontgraven tot circa 10 m diepte. Na het ontgraven is gestart met het betonwerk. Allereerst is de keldervloer gestort en daarna zullen de wanden worden gemaakt. Breedplaatvloeren worden momenteel aangebracht als kelderdek. Als dit gereed is zal de ruimte tussen kelder en damwanden aangevuld worden en de bestrating gerealiseerd worden. De ruwbouw is dan gereed, waarna begonnen wordt met de afbouw. Alle vloeren en wanden en het dek worden dan afgewerkt en ingericht. Gelijktijdig worden de benodigde installaties gerealiseerd.

Het diepste punt van de werkzaamheden voor het bouwen van deze nieuwe ondergrondse dubbele gymzaal met bijhorende faciliteiten is inmiddels bereikt. Daarbij zal een deel ‘studieserre’ worden aangebouwd tegen de bestaande school. De totale omvang is circa 1.340 m² bvo met een circa 9 meter verdiepte kelderbak. Bovenop de ondergrondse gymzaal zal een nieuw schoolplein met groen, sport en ontmoetingsplekken worden gerealiseerd. De voormalige gymzaal in de school zal in een tweede fase tot kantine met keuken worden gerenoveerd. De prognose voor de oplevering van de eerste fase zal eind mei 2019 zijn. Gedurende de realisatie van het project blijft de school in gebruik. HEVO ontzorgd de school hierbij via Risicodragend Projectmanagement.

HEVO is opdrachtgever voor dit ambitieuze project. Marlies Rohmer Architects & Urbanists heeft de architectenselectie gewonnen. Pieters Bouwtechniek heeft het constructief ontwerp gemaakt voor zowel de ondergrondse sportzaal, de serre als de verbouwingen in het bestaande pand.

Tekst & Beeld: HEVO