Nieuwe impuls voor provinciaal sportbeleid

| Door IVVD

In tegenstelling tot de vorige bestuursperiode, hebben alle twaalf provincies aandacht voor sport in hun coalitieakkoord voor de bestuursperiode 2019-2023. Nieuwe ambities gaan voornamelijk over onderwerpen die landelijk en lokaal de afgelopen tijd meer aandacht hebben gekregen. Voorbeelden hiervan zijn de verduurzaming van sportvastgoed, de sportieve buitenruimte en kwetsbare groepen met mindere toegang tot sport en bewegen. Ook de ontwikkeling van (provinciale) sportakkoorden staat op de agenda. Dit blijkt uit een studie van het Mulier instituut, waarin de nieuwe coalitieakkoorden en andere relevante beleidsdocumenten van de twaalf Nederlandse provincies zijn geanalyseerd.

Andere belangrijke bevindingen zijn:

  • De mate van aandacht voor sport verschilt sterk per provincie. Op basis van tellingen van het aantal genoemde sport gerelateerde termen, hebben de provincies Gelderland en Limburg de meeste aandacht voor sport. Uit de beschikbare financiële stukken blijkt dat zij ook relatief veel uitgeven aan sport.
  • Provincies hebben geen primaire verantwoordelijkheid op sport en lichten in de coalitieakkoorden toe waarom ze een rol vervullen binnen dit domein. Ze verwijzen hierbij veelal naar de bovenregionale positie en daarmee ondersteunende rol aanvullend op het gemeentelijk beleid. Daarnaast verwijzen ze naar de waarde van sport voor andere beleidsterreinen die wel tot de verantwoordelijkheid van provincies worden gerekend (leefbaarheid, recreatie/toerisme, economie, duurzaamheid). De ondersteunende rol aan het landelijk beleid wordt ten dele gereflecteerd in de aandacht voor het Nationale Sportakkoord en de ambities bij zeven provincies om aansluitend op dit Nationale Sportakkoord te komen tot een Provinciaal Sportakkoord.
  • Het sportbeleid van de provincies richt zich met name op sport voor mensen met een beperking, sport voor gezinnen in armoede, duurzaamheid van sportaccommodaties, gezonde leefstijl en voeding, (top)sportevenementen en sport in de openbare ruimte. De taken die de provincies daarbij op zich nemen zijn gericht op het delen van kennis, het verbinden van partijen en het ondersteunen van initiatieven via cofinanciering.

Klik hier om de rapportage ‘Sport in provinciale coalitieakkoorden 2019-2023’ te downloaden (pdf).