Nieuwe versie Kwaliteitskader Huisvesting Onderwijs

| Door Odette Koldewey

Het geactualiseerde Kwaliteitskader Huisvesting is beschikbaar, waarin de versies voor PO en VO zijn samengevoegd tot één Kwaliteitskader Huisvesting.

Kwaliteitskader Huisvesting 2021Kwalitatief goed onderwijs vraagt om kwalitatief goede gebouwen. Om tot een landelijk breed gedragen definitie van ‘basiskwaliteit’ te komen, is in 2013 het Kwaliteitskader Huisvesting tot stand gekomen. In 2021 is het kader geactualiseerd en zijn de versies voor PO en VO samengevoegd tot één Kwaliteitskader Huisvesting.

Aanscherping op de actualiteit
In deze nieuwe versie zijn de kwaliteitseisen ten aanzien van gezondheid (Frisse Scholen 2021), duurzaamheid (wetgeving & sectorale routekaart), toegankelijkheid (inclusiviteit) en de buitenruimte (VNG modelverordening/ Klimaatadaptie) aangescherpt, zodat de kwaliteitscriteria aansluiten op de actualiteit. Daarnaast is er een extra bijlage met 25 basis kwaliteitscriteria toegevoegd. Met deze basisset kan een scholenbestand op een uniforme manier vergeleken worden.

Richtinggevende kwaliteitscriteria
Het Kwaliteitskader vertrekt vanuit de kennis dat een goed onderwijsgebouw een positief effect heeft op het gedrag, welbevinden en leerproces van de leerlingen en leerkrachten die het gebouw dagelijks gebruiken. De kwaliteitscriteria zijn daarbij richtinggevend en geen norm. Het kader kijkt daarmee verder dan de minimum Bouwbesluiteisen, en ook breder dan de technische eisen ten aanzien van het binnenmilieu en duurzaamheid.

Het kwaliteitskader Huisvesting is te gebruiken als:
• Praktisch hulpmiddel voor overleg met betrokken partijen
• Sturingsinstrument voor integraal beleid
• Checklist voor een gebouwenscan
• Basis voor een prestatiecontract
• Basis voor een op te stellen businesscase

Financiële onderbouwing
Net als bij de vorige versie is ook deze versie door BDB voorzien van een financiële onderbouwing. Deze financiële paragraaf geeft op basis van objectieve maatstaven inzicht in de kosten van de kwaliteitscriteria, vergeleken met de wettelijke minimumnormen. Hierbij wordt nog uitgegaan van een traditionele aanpak.

Ambities en businesscase
Om de ambities in het Kwaliteitskader Huisvesting te kunnen realiseren, is een goede organisatie van huisvestingsvraagstukken van belang. Niet een beredenering vanuit normkosten, maar met de focus op het proces om zo tot een optimale en duurzame businesscase te komen.

Downloads
Het Kwaliteitskader Huisvesting onderwijs is als digitale versie beschikbaar gesteld door Kenniscentrum Ruimte-OK in overleg met de VO-raad, PO-Raad en de VNG. Via de website van Ruimte OK of via onderstaande links kunt u de digitale versie downloaden.
Het Kwaliteitskader Huisvesting
Het Kwaliteitskader Huisvesting inclusief bijlage D