Opgaven en middelen corporaties raken uit balans

| Door IVVD

Corporaties beschikken over onvoldoende middelen om alle maatschappelijke opgaven tot en met 2035 op te pakken. Vanaf 2024 ontstaan op regionaal niveau financiële knelpunten, vanaf 2028 is er een sectorbreed tekort. Een kwart van de maatschappelijke opgave blijft liggen, ongeveer 30 miljard euro. Dit blijkt uit onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Financiën en Economische Zaken en Klimaat en Aedes. Onderzocht is hoe corporaties op de korte en lange termijn in staat zijn om de maatschappelijke opgaven in voldoende mate op te pakken.

Kosten stijgen sneller dan inkomsten
Belangrijke oorzaak is dat de kosten sneller stijgen dan de huurinkomsten. Hierdoor is er in de toekomst minder ruimte om te investeren. Ook moet er meer geïnvesteerd worden dan de corporaties de afgelopen jaren hebben gedaan.

Korte en lange termijn
Corporaties hebben een belangrijke verantwoordelijkheid om bij te dragen aan het terugdringen van het woningtekort en het verduurzamen van bestaande woningen. Op de korte termijn hebben corporaties nog voldoende financiële ruimte om die verantwoordelijkheid op te pakken door de verlaging van de verhuurderheffing en de heffingsverminderingen. Daardoor is de leenruimte van corporaties de afgelopen jaren op peil gebleven. Om corporaties ook in de toekomst in staat te stellen die verantwoordelijkheid op te pakken moet er gezocht worden naar een structurele oplossing.

119.000 woningen met lage huur
De regeling die corporaties stimuleert om te bouwen heeft plannen voor de bouw van 119.000 woningen opgeleverd (115.000 aanvragen van corporaties en 4.000 van heffingsplichtige particuliere verhuurders). De corporaties krijgen per nieuwe woning met een lage huur een vermindering op de verhuurderheffing. Het is van belang dat er de komende vijf jaar ook daadwerkelijk stevig gebouwd wordt. Dit zou ook een nodige stijging betekenen van de bouwproductie van corporaties richting 25.000 woningen per jaar, bij benadering de nieuwbouwopgave, waarmee corporaties een aanzienlijke bijdrage leveren aan het inlopen van het woningtekort.