Record aan investeringen in zorgvastgoed

| Door IVVD

zorgvastgoed-capitalvalue-400x250In 2017 werd een record aan kapitaal geïnvesteerd in zorgvastgoed. Het totale beleggingsvolume bedroeg ruim 700 miljoen euro, een toename van bijna 30% ten opzichte van 2016. Naar verwachting zal het aantal investeringen in zorgvastgoed in 2018 verder toenemen. Voor 2018 geven Nederlandse en internationale beleggers aan gezamenlijk meer dan 1,5 miljard euro beschikbaar te hebben om te investeren in dit segment. Dit is een van de uitkomsten van het jaarlijkse onderzoek naar de ontwikkelingen op de woningbeleggingsmarkt van Capital Value dat op 5 februari 2018 gepresenteerd zal gaan worden.

Terugblik 2017
Het afgelopen jaar is de interesse in zorgvastgoed vanuit zowel Nederlandse als buitenlandse beleggers en corporaties sterk toegenomen. Nederlandse beleggers en corporaties waren verantwoordelijk voor het overgrote deel van de aankopen. Woonzorg Nederland was onder de corporaties veruit het meest actief in dit segment en wist meer dan 1.300 sociale huurwoningen voor senioren aan haar portefeuille toe te voegen. Ook werd een substantieel aantal transacties gerealiseerd door buitenlandse partijen. Met name Belgische fondsen hebben het afgelopen jaar veel geïnvesteerd in Nederlands zorgvastgoed (meer dan 150 miljoen euro).

Vooruitblik 2018: Interesse in zorgvastgoed neemt toe
Er is nog nooit zoveel kapitaal beschikbaar geweest op de Nederlandse vastgoedmarkt. Beleggers zijn op zoek naar renderend vastgoed. De zorgvastgoedmarkt komt bij steeds meer beleggers in beeld als interessante beleggingscategorie. Het afgelopen jaar is de interesse in zorgvastgoed vanuit zowel Nederlandse als buitenlandse beleggers sterk toegenomen. Veel nieuwe partijen treden toe tot dit segment.

De belangrijkste reden voor de toegenomen interesse is de demografische ontwikkeling in Nederland en de daarbij behorende zorgbehoefte. Daarnaast kampt de reguliere woningbeleggingsmarkt met een gebrek aan geschikt aanbod en staan de rendementen onder druk. Investeren in zorgvastgoed is een aantrekkelijk alternatief met goede aanvangsrendementen. Daar komt bij dat zorgvastgoed minder gevoelig is voor economische trends. Ten slotte neemt het aanbod zorgvastgoed de komende jaren toe waardoor investeerders het beschikbare kapitaal naar verwachting ook aan kunnen wenden. Dit alles leidt tot een interessant risico-rendementsprofiel voor deze beleggingscategorie. De verwachte bruto aanvangsrendementen in 2018 liggen tussen 4% en 7%, afhankelijk van de regio en het type zorgvastgoed.

Beschikbaar kapitaal
Voor 2018 geven beleggers aan in totaal 1,5 miljard euro beschikbaar te hebben. Met name Nederlandse institutionele beleggers (ruim 700 miljoen euro) en buitenlandse beleggers (circa 350 miljoen euro) hebben een groot volume beschikbaar om te investeren in zorgvastgoed. Het overige deel zal naar verwachting door private investeerders worden geïnvesteerd. Evenals in voorgaande jaren gaat de voorkeur voornamelijk uit naar extramuraal zorgvastgoed, gevolgd door zorgwoningen met lichte of zware zorg en gezondheidscentra.

Beleggers geven aan met name geïnteresseerd te zijn in nieuwbouwontwikkelingen. Gezien het beperkte aanbod aan nieuwbouwcomplexen, wordt ook geïnvesteerd in bestaand zorgvastgoed. Naar verwachting zal het totale beschikbare kapitaal hoger uitvallen aangezien het beschikbare kapitaal van corporaties in dit onderzoek buiten beschouwing is gelaten.

Kees van Harten, directeur Capital Value: “De voorraad zorgvastgoed zal de komende jaren fors moeten worden uitgebreid om aan de groeiende vraag van de gebruikers te kunnen voldoen. Het is een positieve ontwikkeling dat zowel Nederlandse als buitenlandse beleggers een aanzienlijk deel van hun beschikbare vermogen willen investeren in zorgvastgoed. Om de zorgvastgoedmarkt verder te laten professionaliseren, is een betere samenwerking tussen zorginstellingen en investeerders een voorwaarde. Door de gedeelde belangen op de voorgrond te stellen, kunnen beide partijen profiteren van het kapitaal dat op dit moment voor zorgvastgoed beschikbaar is.”

Meer kwalitatief aanbod in 2018
In 2018 wordt een toenemend aanbod van kwalitatief zorgvastgoed verwacht. De nieuwbouwproductie in dit segment neemt toe. Daarnaast zal ook meer bestaand zorgvastgoed op de markt komen van voornamelijk corporaties en zorginstellingen. Door wijzigingen in de wet- en regelgeving vindt er een verschuiving plaats van het eigendom. Corporaties richten zich meer op seniorenhuisvesting in het gereguleerde segment binnen de kernregio en kijken steeds vaker naar mogelijkheden om het zorgvastgoed buiten de regio af te stoten. Zorginstellingen hebben de afgelopen jaren te maken gekregen met diverse stelselwijzigingen in de sector, waardoor zij in toenemende mate overwegen het zorgvastgoed van de balans te halen en samenwerking met een belegger op te zoeken. Zorginstellingen kunnen de vrijkomende liquiditeit aanwenden voor de kerntaak: het leveren van goede zorg.

Sterk groeiende vraag vanuit de gebruiker
Het aantal huishoudens in Nederland neemt de komende jaren aanzienlijk toe. Zowel absoluut als relatief neemt het aantal huishoudens van 75 jaar en ouder het sterkst toe. In de periode 2018-2030 gaat het om een toename van ruim een half miljoen huishoudens. In 2018 bedraagt het aandeel 75-plus huishoudens 12,3% en in 2030 17,6%. Manon Kuipers, specialist zorgvastgoed bij Capital Value: “Het betreft voornamelijk eenpersoonshuishoudens. Ouderen hebben een hogere levensverwachting en blijven langer zelfstandig een eenpersoonshuishouden voeren. Ook vanwege de extramuralisering blijven ouderen met een lichte zorgindicatie langer zelfstandig wonen. Van belang is dat dat er passende huisvesting voor ouderen met een mobiliteitsbeperking komt. Voor deze doelgroep is de afgelopen jaren te weinig gebouwd. Hiervoor moeten op lokaal niveau plannen worden gemaakt.”