Rijksbijdrage nodig voor klimaatbestendig (ver)bouwen

| Door Odette Koldewey

4 samenwerkende regio’s vragen het Rijk om in gesprek te gaan over klimaatrobuust bouwen en samen de oplossingen in beeld te brengen, te financieren en toe te passen.

De toenemende weersextremen lieten afgelopen zomer zien hoe belangrijk het is om de gebouwde omgeving klimaatrobuust in te richten. Het is tijd om de vrijblijvendheid rond deze opgave los te laten. Daarom vragen 4 samenwerkende regio’s het Rijk om in gesprek te gaan en samen de oplossingen in beeld te brengen, te financieren en toe te passen. De regio’s pleiten hiervoor in een brief aan de Tweede en Eerste Kamer en aan de ministeries van Binnenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat.

De regio’s Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en Metropoolregio Amsterdam hebben de grootste verstedelijkingsopgave en werken hard aan een klimaatbestendige woningvoorraad. Dit doen zij samen met ontwikkelaars, bouwbedrijven en andere maatschappelijke partners. Daar waar het kan is al een flinke versnelling gerealiseerd. De partijen bieden opgedane kennis, producten en hulpmiddelen aan om hier ook landelijk mee aan de slag te gaan. Tegelijkertijd vragen de regio’s de landelijke overheid om samen te werken aan een aantal belemmeringen en aandachtspunten.

Landelijke richtlijnen
Er moeten samen met het Rijk landelijke richtlijnen voor klimaatbestendig bouwen ontwikkeld worden, in lijn met regionale afspraken en met ruimte voor regionaal en lokaal maatwerk.
Ook kost het klimaatrobuust inrichten van de leefomgeving geld. Inmiddels is er goed inzicht in deze meerkosten en zijn oplossingen voor handen. Dat kunnen we niet alleen. De samenwerkende regio’s vragen het Rijk om in gesprek te gaan en samen de oplossingen in beeld te brengen, te financieren en toe te passen.

Het recente IPCC rapport laat bijvoorbeeld zien dat de kans op extreme hitte beduidend groter is dan eerder werd gedacht. De regio’s roepen op om bestaande regelingen (bijvoorbeeld de DPRA impulsregeling) of nieuwe financiële middelen in te zetten voor maatregelen die hittestress tegengaan.

Capaciteit en expertise
In veel kleinere en middelgrote gemeentes in de regio’s is beperkt capaciteit en deskundigheid beschikbaar voor klimaatadaptief (ver)bouwen. Partijen doen een dringend beroep op de landelijke overheid om deze capaciteit en deskundigheid te helpen organiseren.

Door samen met het Rijk op te trekken hopen de provincies Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Metropoolregio Amsterdam, Hoogheemraadschap Rijnland en Convenantsamenwerking Klimaatadaptief bouwen een stevige versnelling voor de opgave te realiseren!