Rijksvastgoedbedrijf werkt met Almere en Zeewolde aan 60.000 woningen

| Door IVVD

Fotografie reportage over OosterwoldHet Rijksvastgoedbedrijf werkt volgens een Rijk-regio programma samen met de gemeenten Almere en Zeewolde, de provincies Flevoland en Utrecht en waterschap Zuiderzeeland aan de realisatie van de uitbreiding van Almere. Het gaat om 60.000 woningen.

Stand van zaken
Het Rijksvastgoedbedrijf werkt mee aan de optimalisatie en haalbaarheid van de opgave voor Almere als groeilocatie voor de Noordelijke randstad. Deze opgave valt binnen de Rijksstructuurvisie RAAM (Rijksstructuurvisie Amsterdam-Almere-Markermeer). Optimalisatie van de plannen heeft geleid tot een strategie van adaptieve ontwikkeling. De realisatie van de plannen wordt in tempo aangepast aan omstandigheden die veranderen.

De plannen voor de schaalsprong Almere zijn uitgewerkt in vier deelgebieden: Markermeer, Pampus (inclusief de IJmeerverbinding), Centrum-Weerwater en Oosterwold. We hebben in deze gebieden bijgedragen aan het stedenbouwkundig kader, de financiële haalbaarheid en het anticiperen op nieuwe wetgeving (Omgevingswet). We willen ervoor zorgen dat de gebiedsontwikkeling een (financieel) haalbaar plan is en dat Almere een complementair onderdeel is van de Noordvleugel. De internationale concurrentiepositie van de Noordvleugel is van groot belang voor de nationale economie. Het Rijksvastgoedbedrijf maakt deel uit van het Overleg Almere 2.0 om deze ambitie te realiseren. Het Fonds Verstedelijking Almere dat door Rijk, provincie en gemeente wordt gevuld, is beschikbaar voor investeringen in de stedelijke ontwikkeling.

Nadat er in de bestaande stad, de gebieden Poort, Nobelhorst en Oosterwold 25.000 woningen zijn gerealiseerd (vanaf 2010), wordt er een besluit genomen over het deelgebied Pampus en de IJmeerverbinding. Bij het gebied Oosterwold blijft het Rijksvastgoedbedrijf zowel bestuurlijk als operationeel betrokken.

Oosterwold
Oosterwold is een gebied van 4.300 hectare aan de oostkant van Almere en de westkant van Zeewolde. De gemeente Almere, de gemeente Zeewolde en het Rijksvastgoedbedrijf laten samen met de provincie Flevoland en het waterschap Zuiderzeeland in het gebied een grote variatie aan woon- en werkmilieus en voorzieningen ontstaan. In Oosterwold is ruimte voor 15.000 nieuwe woningen, terwijl het gebied zijn groene en agrarische karakter behoudt. Aan de ontwikkeling van Oosterwold ligt geen blauwdruk ten grondslag. De toekomstige bewoners van Oosterwold worden uitgenodigd om het gebied zelf in te richten met groen, landbouw en wegen. De overheid stelt alleen de kaders voor zelfrealisatie. Van de 4.300 hectare is ongeveer 2.000 hectare van het Rijksvastgoedbedrijf. De grond wordt verkocht tegen marktconforme prijzen. Alle verkopen door het Rijksvastgoedbedrijf in Oosterwold hebben naar verwachting een opbrengt van 200 miljoen. Daarvan gaat ongeveer 130 miljoen naar het Fonds Verstedelijking Almere.