Rijnstate ziekenhuis onderzoekt huisvestingslocaties

| Door IVVD

Rijnstate ontwikkelt zich tot een kennis- en expertisecentrum in een netwerk van zorgpartners. We willen een toonaangevende organisatie zijn door de zorg te innoveren en onze samenwerking in de regio en met sterke partijen te verstevigen. Omdat de Nederlandse gezondheidszorg en onze positie hierin voortdurend veranderen, denken wij na over de inzet van onze locaties.

Ontwikkelingen in het zorglandschap
De wereld om ons heen verandert. Nederland vergrijst en steeds meer mensen hebben meerdere gezondheidsklachten tegelijkertijd. De overheid wil de kosten van de zorg beheersen. Daarom wordt complexe zorg steeds meer geconcentreerd in gespecialiseerde ziekenhuizen en steeds meer niet-complexe zorg wordt dicht bij huis verleend. De verwachting is dat in de toekomst nog maar een beperkt aantal ziekenhuizen voor een volledig pakket aan hoogwaardige acute functies 24 uur per dag en 7 dagen in de week beschikbaar is.

Ook volgen technologische innovaties en ICT-ontwikkelingen in de medische wereld elkaar in snel tempo op. Het aanschaffen en toepassen van deze technologie vraagt een stevig financieel draagvlak. Door deze nieuwe digitale en technologische mogelijkheden verandert de manier waarop zorg verleend wordt en waarop zorgverleners en patiënten met elkaar communiceren.

In deze veranderende wereld maakt Rijnstate zich er sterk voor dat alle zorg van hoge kwaliteit beschikbaar blijft voor de inwoners van onze regio. Wij streven ernaar de juiste zorg op de juiste plek door de juiste zorgverleners met de juiste kwaliteit te realiseren. Uitgangspunt is: dichtbij waar dat kan, verder weg als dat nodig is.

In de komende jaren zal meer ziekenhuiszorg in en rondom de thuissituatie van patiënten worden verleend. Dit kunnen we niet alleen: we werken hiervoor nauw samen met eerstelijns zorgverleners, naasten en patiënten zelf. De inzet van technologie wordt cruciaal voor goede, prettige en veilige zorg. Deze ontwikkelingen hebben invloed op de huisvesting van het ziekenhuis.

Overwegingen Rijnstate-locaties
Op dit moment hebben we vier locaties met elk een eigen profiel: in Arnhem is de complexe en vaak dure zorg geconcentreerd, in Zevenaar vinden laagcomplexe ingrepen plaats en is een uitgebreide poliklinische functie. In Velp huisvesten zich nog enkele poliklinieken en laboratoria en Arnhem-Zuid biedt een extra poliklinische functie.

Onze huidige gebouwen zijn relatief oud en vragen om veel investeringen. En omdat steeds meer ziekenhuiszorg op afstand zal worden verleend, verwachten we in de toekomst ook minder gebouwen nodig te hebben. In dit kader hebben we onderzocht wat voor huisvesting we op welke locaties in de toekomst nog nodig hebben. Gezien bovenstaande ontwikkelingen willen we met onze huisvesting:

  • garant staan voor 24/7 spoedzorg voor de hele regio;
  • antwoord geven op een verdere scheiding van acute/complexe zorgfuncties en planbare (electieve) zorg;
  • inspelen op de demografische ontwikkeling van de bevolking in onze regio en de hierbij horende zorgbehoefte;
  • flexibel kunnen meebewegen met de veranderingen in het zorglandschap die de komende jaren zullen volgen;
  • ruimte bieden aan de toenemende technologische mogelijkheden en aan research en development.

Plannen voor onze huisvesting
Gezien deze ontwikkelingen willen we onze locaties anders gaan inzetten.

Rijnstate wil de zorg in Velp op een andere plek gaan organiseren. Het huidige ziekenhuispand staat (groten)deels leeg. Het gebouw vraagt daarnaast veel onderhoud en investeringen. Het pand in Velp willen we verkopen. We willen wel zorg blijven aanbieden in de gemeente Rheden: in overleg met huisartsen onderzoeken we welke zorgactiviteiten we op welke locatie blijven aanbieden.

Ons ziekenhuis in Zevenaar willen we verder ontwikkelen tot centrum voor planbare zorg en ouderenzorg.

We onderzoeken of we de zorg van onze polikliniek in Arnhem-Zuid kunnen verplaatsen naar een nieuwe vestiging in de gemeente Overbetuwe, waar het zorgaanbod uitgebreid wordt. Gezien de bevolkingsgroei zitten we daar dichter bij veel van onze patiënten. We zouden ons graag willen vestigen op de locatie Spoorlaan/Elst Centraal in Elst. We onderzoeken of dit haalbaar is. Als dit niet haalbaar blijkt, worden andere locaties bekeken.

Op deze manier creëren we in onze hoofdvestiging in Arnhem ruimte voor alle acute en complexe zorg in de regio.

Vanuit deze locaties houden we in samenwerking met alle zorgpartijen in de regio, met inzet van technologie en met minder vierkante meters vastgoed, volledige en kwalitatief hoogwaardige ziekenhuiszorg beschikbaar en toegankelijk voor de hele regio.

In 2019 onderzoeken we de haalbaarheid van deze plannen, waar we eind 2019 een besluit over nemen.