Sportverenigingen en –stichtingen geven € 108 miljoen uit aan duurzaamheidsmaatregelen

| Door IVVD

Sportverenigingen en sportstichtingen hebben in een periode van minder dan vier jaar 108 miljoen euro uitgegeven aan duurzaamheidsmaatregelen. Via de subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS-regeling) hebben 1.500 sportverenigingen en 300 stichtingen voor 66 miljoen euro geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen en duurzame energieopwekking (2016 t/m 2018). Daarnaast is in 2019 via de stimuleringsregeling bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) door sportverenigingen en –stichtingen voor 42 miljoen euro geïnvesteerd in duurzaamheidsmaatregelen, waarvan 15 miljoen euro is gesubsidieerd vanuit de BOSA-regeling.

Dit blijkt uit het ‘Jaarrapport Duurzame Sportinfrastructuur 2019’ dat onderdeel is van de monitoring van het Nationale Sportakkoord op het thema Duurzame Sportinfrastructuur. In dit eerste jaarrapport ligt de nadruk op het bijeen brengen van de huidige kennis op dit thema, het schetsen van een uitgangsituatie en identificeren van eerste opbrengsten van het beleid. Hierbij is aandacht voor het landschap van sportaccommodaties, de duurzaamheidsopgave in de sport, aspecten van exploitatie en beheer van sportaccommodaties en de beweegvriendelijke omgeving.

Enkele bevindingen uit het jaarrapport:

  • Nederland kent een fijnmazige sport- en beweeginfrastructuur. Dit uit zich onder andere in een grote tevredenheid over de bereikbaarheid van sportaccommodaties (84%) en aanwezigheid van wandel- of fietspaden of andere openbare plekken om te bewegen (89%).
  • Uit een groot aantal energiescans die zijn uitgevoerd bij sportvastgoed blijkt dat zonnepanelen en ledverlichting rendabele en goed toepasbare besparingsmaatregelen zijn bij sportaccommodaties.
  • Het gebrek aan financiën (47%) is de voornaamste belemmering voor verenigingen om niet (meer) te investeren in energiebesparende maatregelen en duurzame energieopwekking. Andere belangrijke belemmeringen voor verenigingen zijn een gebrek aan kennis of tijd bij het verenigingskader.
  • Tot en met 31 oktober 2019 is bij 846 aanvragen voor de stimuleringsregeling bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) overgegaan tot subsidieverstrekking met in totaal een subsidiewaarde van 51,4 miljoen euro. Het is hiermee niet aannemelijk dat het gehele budget van 80 miljoen euro in 2019 wordt uitgekeerd.
  • Twee op de drie verenigingen met een eigen accommodatie en/of kantine zijn niet bekend met de BOSA-regeling. Dit, gecombineerd met de beperkte financiële mogelijkheden van sportverenigingen, biedt een verklaring voor het niet volledig benutten van het beschikbare budget van de BOSA-regeling.
  • In Nederland neemt het aantal kunstgrassportvelden toe. Via een SBIR-oproep is 1.750.000 euro beschikbaar gesteld voor het bedenken en ontwikkelen van een 100 procent hoogwaardig en economisch rendabel recyclebaar kunstgrasveld dat valt binnen een gesloten systeem.
  • Om milieuvriendelijk beheer van sportvelden te bevorderen, is op basis van een SBIR-oproep 1.050.000 euro beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen van producten en diensten die het gebrek aan cultuurtechnische maatregelen tegen onkruiden, ziekten (schimmels) en plagen (emelten) kunnen verhelpen.
  • 74 procent van de netto sportuitgaven van gemeenten komt voor rekening van het taakveld sportaccommodaties. De gemeentelijke netto-uitgaven aan sportaccommodaties bedroegen in 2018 799 miljoen euro.
  • De eerste stappen zijn gezet om sport en bewegen een plek te geven in omgevingsvisies. De meeste gemeenten moeten echter nog een omgevingsvisie ontwikkelen.

Klik hier voor het ‘Jaarrapport Duurzame Sportinfrastructuur 2019’.