Stimulans voor meer aanbod middenhuur

| Door IVVD

BouwenHet kabinet streeft samen met gemeenten naar een groter aanbod van middenhuurwoningen. Een aantal aanbevelingen van de Samenwerkingstafel middenhuur wordt nog voor de zomer verwerkt in het wetsvoorstel Maatregelen Middenhuur. Zo wordt de goedkeuringsprocedure vereenvoudigd voor woningcorporaties die in het middensegment willen verhuren. Ook kunnen gemeenten gemakkelijker gaan sturen op de toewijzing van deze woningen aan bepaalde huishoudens.

Dat schrijft minister Ollongren (Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

De minister reageert met de brief op het rapport ‘Samen bouwen aan middenhuur’ van Rob van Gijzel. In gemeenten met een knellende vraag heeft hij het afgelopen jaar bestuurders, corporaties en investeerders bij elkaar gebracht om kansen, knelpunten en oplossingen in kaart te brengen. In 14 gemeenten is meer inzicht gekomen in de vraag naar middenhuurwoningen of zijn zelfs al concrete afspraken gemaakt over specifieke locaties.

De aanpak van de samenwerkingstafel werkt, concludeert minister Ollongren. In de lopende regiogesprekken over het aanjagen van de woningbouw gaat zij er bij gemeenten op aandringen om lokaal prestatieafspraken te maken voor meer middenhuur. Het middenhuursegment speelt een essentiële rol bij de doorstroming op de woningmarkt. Het biedt huishoudens flexibiliteit. Andere mensen zijn erop aangewezen omdat zij niet in aanmerking komen voor sociale huur en niet willen of kunnen kopen. Meer middenhuur bevordert ook de doorstroming van scheefwoners vanuit de sociale huurvoorraad.

De in het regeerakkoord afgesproken vereenvoudiging van de markttoets voor corporaties wordt in lijn met de voorstellen van Van Gijzel uitgewerkt, zodat corporaties gemakkelijker middenhuur kunnen realiseren op plekken waar dat nodig is. Zo worden belemmeringen door rendementseisen aan corporaties aangepakt. Het wetsvoorstel verduidelijkt verder in welke situaties gemeenten een verordening mogen opstellen om de toewijzing van een middenhuurwoningen aan bepaalde huishoudens te beïnvloeden.

De afgelopen periode zijn al veel wetten en regels aangepast waardoor gemeenten gemakkelijker woningen voor middenhuur kunnen bestemmen en behouden. De minister roept de gemeenten op die mogelijkheden meer te benutten. Zo kunnen gemeenten sinds vorig jaar middenhuur als categorie opnemen in bestemmingsplannen. En bij de uitgifte van grond aan projectontwikkelaars kunnen zij voorwaarden stellen aan de hoogte van de huurprijs zodat woningen voor lange tijd in het middenhuursegment vallen.

Het ministerie is inmiddels een expertteam gestart dat regionale partijen adviseert over woningbouw in brede zin, en daarbij ook kan adviseren over specifiek middenhuur. Mocht landelijke wetgeving lokale partijen toch nog te weinig ruimte geven, dan zal de minister daar serieus naar kijken. Verder onderzoekt zij hoe private partijen kunnen bijdragen aan een fonds voor de voorfinanciering van binnenstedelijke locaties.

De minister wil het wetsvoorstel Maatregelen Middenhuur voor de zomer indienen bij de Tweede Kamer. Op www.internetconsultatie.nl kan vanaf vandaag gereageerd worden op het conceptwetsvoorstel.