Subsidieregeling Wonen en Zorg verruimd

| Door Odette Koldewey

De Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) is sinds enkele maanden verruimd en vereenvoudigd. Hierdoor komt een grotere doelgroep in aanmerking voor hulp bij financiering van nieuwe woonvormen voor senioren. Ook wordt het doen van een aanvraag eenvoudiger. Toch weet nog niet iedereen van deze regeling en dat moet volgens Frank van der Voort van de RVO snel veranderen.

De SWZ helpt initiatiefnemers bij de financiering van innovatieve woonvormen die wonen, ondersteuning en eventueel zorg combineren. Het ministerie van VWS heeft in het kader van het programma Langer Thuis de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) in april 2019 in het leven geroepen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert deze regeling uit. Met ingang van 3 april 2020 is de regeling verder verruimd en vereenvoudigd.

Meer aanvragen swz-subsidie
Frank van der Voort is als senior adviseur bij de RVO nauw betrokken bij de SWZ-regeling. Ook geeft hij regelmatig tips en adviezen over het ontwikkelen van innovatieve woonvormen voor senioren. ‘Sinds de SWZ-subsidie is verruimd, komen er meer aanvragen binnen. Het gaat dan om initiatieven voor een woongemeenschap, transformatie van een leegstaand schoolgebouw of de realisatie van een hofje. Veel van deze initiatieven worden ontwikkeld voor mensen met een smalle beurs, hetgeen we erg toejuichen.’ Toch mag het aantal initiatieven nog wel wat groeien, stelt Van der Voort. ‘Teveel mensen kennen de regeling nog niet of weten niet dat er ook financieringsmogelijkheden zijn voor de fases na het haalbaarheidsonderzoek.’

Landelijke overheid staat garant
Voorwaarde voor de subsidie is dat de woonvormen minimaal 5 wooneenheden hebben. En dat minimaal 25 procent van de wooneenheden onder de huurtoeslaggrens moet worden verhuurd óf worden verkocht beneden de grens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De SWZ-regeling bestaat uit verschillende onderdelen: de initiatieffase waarin de haalbaarheid wordt onderzocht. Hiervoor is een subsidie beschikbaar. De planontwikkelfase: de periode waarin de initiatiefnemers het projectplan ontwikkelen en de bouw voorbereiden. Hiervoor is het mogelijk bij RVO een planontwikkellening af te sluiten En als laatste de bouwen/of nafinancieringsfase waarin zij hun woonvorm daadwerkelijk realiseren. Hiervoor is het mogelijk een borgstelling bij RVO aan te vragen. Van der Voort: ‘Het is mooi dat bewoners en sociaal ondernemers aan de slag kunnen zonder dat er een bank aan te pas hoeft te komen. De landelijke overheid staat garant.’

Het doel van de SWZ-regeling is om tot meer woonvormen te komen die de vraag naar zorg uitstellen of voorkomen. Van der Voort: ‘We zien nu al mooie voorbeelden in het land van woonvormen waarbij mensen naar elkaar omzien en waar ontmoeting gestimuleerd wordt.’ Ook in de aanvragen die hij krijgt ziet hij dit terug. Er zijn vooral veel initiatieven in Gelderland, Overijssel en Noord-Brabant. ‘Dat is logisch omdat er in die provincies meer ruimte is en de grondprijzen daardoor naar verhouding lager zijn dan in de Randstad maar ook in de andere provincies blijken er vaak volop mogelijkheden.’