Unieke duurzame warmte- en koude voorziening in Arnhem

| Door IVVD

gebouwen-400x250Zes partijen hebben een intentieverklaring ondertekend voor een haalbaarheidsonderzoek van een unieke duurzame warmte- en koude voorziening in de wijk Vredenburg in Arnhem. Het gaat om een nieuw concept: een op afstand geplaatst collectief bronnensysteem voor meerdere bestaande gebouwen met aanvullende warmtewinning uit oppervlaktewater. Daarmee is het mogelijk om duurzame warmte- en koude te leveren op plekken waar een boringvrije zone is. Het Rijksvastgoedbedrijf en Rijsterborgh Vastgoed zijn de eerste afnemers. ENGIE, Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO), Waterschap Rivierenland en IF Technology voeren het haalbaarheidsonderzoek uit en zijn investeerder en/of exploitant voor de ontwikkeling en het beheer van het bodemenergiesysteem en de warmtewinning uit gemaal Vredenburg.

Bestaande bouw
Het project is gericht op het leveren van duurzame warmte-en koude (WKO) aan de afnemers Rijksvastgoedbedrijf (eigenaar van het kantoorpand Belastingdienst) en Rijsterborgh Vastgoed (eigenaar van het kantoorpand Rijnpoort) aan de Groningensingel in de wijk Vredenburg. In deze wijk kunnen voor panden geen WKO-systemen worden aangelegd omdat de wijk is gelegen in de boringvrije zone van het lokale grondwaterwinbedrijf, dat het grondwater ter plaatse onttrekt ten behoeve van de productie van drinkwater. Met behulp van een zogenaamd Smart polder gemaal en een collectief WKO-systeem dat net buiten de boringvrije zone wordt geplaatst kan dit collectief systeem optimaal worden ingezet voor de energievoorziening van alle aangesloten panden en kan verdere verduurzaming van het gebied gewaarborgd worden.

Van het gas af
Partijen willen zoveel mogelijk het gebruik van fossiel aardgas vervangen door de inzet van volledig duurzame warmte- en koude. Ze delen de ambitie om een concrete bijdrage te willen leveren aan de energietransitie in Nederland door in de wijk Vredenburg te Arnhem hernieuwbare bronnen te ontwikkelen om daarmee duurzame energie te leveren. ENGIE is beoogd leverancier van warmte- en koude aan de afnemers en is mede investeerder in de nodige bodemenergiesystemen. Bovendien bedenkt en levert ze alle nodige technische dienstverlening. Waterschap Rivierenland is de beoogde investeerder in de renovatie van gemaal Vredenburg en beoogd producent van warmte uit oppervlaktewater als regeneratievoorziening van het bodemenergiesysteem. Alliander DGO is de beoogd investeerder van het infrasysteem (warmte- en koude transport en de daarvoor benodigde infrastructuur en installaties) en IF Technology is de bedenker van het toegepaste Smart polder concept en kennispartner/adviseur. Ook de gemeente Arnhem en provincie Gelderland steunen dit initiatief. Zij waren als samenwerkingspartners aanwezig bij de ondertekening.

Haalbaarheidsonderzoek
ENGIE, Alliander DGO, Waterschap Rivierenland en IF Technology voeren het haalbaarheidsonderzoek uit. In het najaar van 2018 zijn de resultaten van het onderzoek bekend en kan een besluit worden genomen door de betrokken partijen. De omvang van de kosten wordt in beeld gebracht als onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek. Uitgangspunt is dat het voor de afnemers niet duurder wordt dan in de situatie met voortzetting van de bestaande systemen.

Mogelijkheid uitbreiding warmte- en koude levering naar andere panden in de wijk
Met oppervlaktewater als regeneratievoorziening, het benodigde transportsysteem en warmtepompen voor het leveren van warmte- en koude aan de beoogde afnemers is er de mogelijkheid deze levering uit te breiden naar andere gebouwen in de wijk Vredenburg en omgeving. De gemeente Arnhem, de provincie Gelderland, wooncorporaties en zorginstellingen zijn of worden reeds actief bij dit initiatief betrokken. Op termijn kunnen ook andere afnemers aangesloten worden.