Verhogen financiële normen voor scholenbouw

| Door IVVD

Steeds meer gemeenten volgen het VNG-advies op om de financiële normen voor de scholenbouw te verhogen. Zo stelde ook de gemeenteraad van Kampen op 15 april nieuwe normen vast.

De gemeenteraad van Kampen heeft in 2015 een Integraal Huisvestingsplan vastgesteld. In dit plan is de focus gelegd op renovatie en vervangende nieuwbouw van schoolgebouwen. In 2017 is in de gemeenteraad discussie gevoerd over de financiële haalbaarheid van dit IHP. Directe aanleiding daarvoor was dat de VNG normvergoeding voor onderwijshuisvesting niet toereikend bleek bij de aanbesteding van nieuwbouw en uitbreiding van schoolgebouwen in relatie tot de minimale eisen van het Bouwbesluit. Er is besloten om het IHP te herijken en waar nodig te actualiseren. In samenspraak met de plaatselijke schoolbesturen is gekeken welke beleidsuitgangspunten in het IHP aan herijking toe waren.

Wethouder Jan Peter van der Sluis: “Het was een ieder al snel duidelijk dat de financiële norm die de gemeente hanteert voor scholenbouw niet langer houdbaar is. We hebben voorgesteld deze norm op te trekken tot het niveau waarop bijna energie-neutrale (BENG) schoolgebouwen kunnen worden gerealiseerd. Nieuwe gebouwen moeten in 2020 voldoen aan deze eisen. Omgerekend gaat het om een bedrag van € 2.400 per m2. Gemeentebestuur en schoolbesturen hebben de gezamenlijke ambitie uitgesproken om vanaf nu alleen nog maar energie neutrale (ENG) gebouwen te gaan realiseren. Van de schoolbesturen wordt hiervoor een substantiële bijdrage in de meerkosten gevraagd. Over de verdeling van de extra kosten worden op basis van projectvoorstellen maatwerkafspraken gemaakt” aldus de gemeente Kampen.

Naast de verhoging van de financiële normen voor (vervangende) nieuwbouw, zijn er in Kampen ook afspraken gemaakt die het eenvoudiger moeten maken om de vorming van brede scholen van de grond te krijgen. Zo wil de gemeente Kampen ook kinderopvang in (bestaande) schoolgebouwen beter gaan faciliteren. Het wil voorkomen dat bij de groei van scholen dergelijke voorzieningen plaats moeten maken voor onderwijsactiviteiten.

De gemeente wil de geplande huisvestingsvoorzieningen voor de eerste periode van 4 jaar financieel borgen door deze voorzieningen een plek te geven binnen de opeenvolgende jaarschijven van de meerjarenbegroting. Het besluit van de gemeente Kampen neemt daarmee alvast een voorschot op de voorstellen van de VNG, de PO-Raad en de VO-Raad. Deze voorstellen verplichten gemeenten o.a. om een meerjarig Integraal Huisvestingsplan op te stellen met een concrete doorkijk voor de komende jaren.

Bron: Ruimte-OK