Versnellingskamers Flexwonen van start

| Door IVVD

Gemeenten kunnen zich vanaf 18 oktober 2019 aanmelden voor de zogeheten Versnellingskamers Flexwonen. In een versnellingskamer wordt op een gestructureerde wijze stap voor stap toegewerkt naar een haalbaar en gedragen flexwonenconcept.

Deze versnellingskamers maken onderdeel uit van de maatregelen uit de Stimuleringsaanpak Flexwonen en worden in samenspraak met de provincies per gemeente of regio georganiseerd. De organisatie en begeleiding is in handen van het Expertteam Woningbouw van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Aanmelden versnellingskamers
Flexwonen kan het verschil maken voor mensen die snel huisvesting nodig hebben maar daar niet jaren op kunnen wachten. Denk aan jongeren, studenten, mantelzorgers, dak- en thuislozen, statushouders en arbeidsmigranten. Het zorgt ervoor dat je snel een dak boven je hoofd hebt als je gaat studeren of werken in een andere omgeving en dat je niet verder in problemen terecht komt na bijvoorbeeld een scheiding, ziekte of ontslag.

Lokaal maatwerk
Voor de totstandkoming van meer flexibele woningvoorraad zijn concrete plannen en afspraken nodig tussen een gemeente en (vele) andere partijen. Een versnellingskamer is bedoeld om de gezamenlijke planvorming te bespoedigen en de benodigde samenwerking tussen de betrokken partijen een vliegende start te geven.

Zo moeten er bijvoorbeeld keuzes gemaakt worden over:

 • de geschiktheid en beschikbaarheid van (tijdelijke) locaties;
 • het type woningen (zoals verplaatsbaar, transformatie, zelfstandig/onzelfstandig);
 • de kwaliteit van de woningen (zoals omvang, uitstraling, duurzaamheid);
 • het aantal woningen;
 • de doelgroepen en het toewijzingsbeleid;
 • het type huurcontract;
 • (sociaal) beheer en eventuele begeleiding van de bewoners;
 • de wijze van financiering;
 • de benodigde vergunningen;
 • de benodigde voorzieningen;
 • op te lossen knelpunten;
 • de participatie van de omgeving.

In een versnellingskamer wordt stap voor stap toegewerkt naar een haalbaar en gedragen flexwonenconcept waarbij bovenstaande onderwerpen aan bod komen. Uiteraard zijn alle bovenstaande keuzes afhankelijk van de locatie, de gemeente en overige omstandigheden. Iedere versnellingskamer is hierdoor lokaal maatwerk.

Realisatie flexwoningen
Het ministerie van BZK stimuleert de totstandkoming van meer flexwoningen. De woningvoorraad kan met deze woningen namelijk relatief snel worden uitgebreid omdat ze vaak geheel of gedeeltelijk in de fabriek worden gefabriceerd. De bouwtijd is daardoor korter en bouwen in een fabriek brengt bovendien minder bouwafval en overlast met zich mee. Ook kunnen er locaties en gebouwen worden benut waar in eerste instantie geen woonbestemming op rust, wat zeker een voordeel is in gebieden waar de druk op de woningmarkt hoog is. In anticipeer- en krimpgebieden kan flexwonen juist een tijdelijke piek in de woningbehoefte opvangen of de kwaliteit van de woningvoorraad aanpassen. Op termijn kan leegstand of een grote sloopopgave zo worden voorkomen.

Wilt u als gemeente meedoen met de versnellingskamers voor flexwonen?
Meld u dan bij uw provincie of stuur een e-mail naar flexwonen@minbzk.nl.