Voorbij Netto-Nul naar Planeet-Positief

| Door Odette Koldewey

Het rapport ‘Voorbij netto-nul naar planeet-positief’ bepleit dat met een breder perspectief wordt gekeken dan alleen naar het reduceren van tonnen CO2 of stikstof.

Eindelijk staan de nationale en mondiale duurzaamheidscrises zoals klimaatverandering, stikstof en recent ook biodiversiteit breed in de publieke aandacht. Dat deze urgent een aantal samenhangende maatschappelijke transities vragen staat echter nog veel minder op het netvlies. Hoewel er op alle deelgebieden zeer diepe expertise bestaat, is duurzaamheid door de vele dimensies en complexiteiten voor veel burgers, bedrijven en beleidsmakers lastig vast te pakken, en loopt men gemakkelijk weg voor de noodzakelijke veranderingen.

In het rapport ‘Voorbij netto-nul naar planeet-positief’ bouwt Denkwerk (onafhankelijke denktank) op bestaande diepe expertise en laten zij in de volle breedte de urgentie zien omtrent impactcategorieën, doelstellingen, transities en maatregelen. In het recente coalitieakkoord wordt zestig miljard gealloceerd aan het aanpakken van de klimaatverandering en de stikstofcrisis. Dit rapport bepleit dat in de besteding daarvan met een breder perspectief wordt gekeken dan alleen naar het reduceren van tonnen CO2 of stikstof; daartoe doet het een aantal overkoepelende aanbevelingen, ondersteund door concrete voorbeelden.

Download het rapport ‘Voorbij Netto-Nul naar Planeet-Positief’