Page 17

Vastgoedsturing december 2016

december 2016 17 Het LOVGM houdt gemeenten een spiegel voor en biedt een handreiking om tot verbetering te komen van het gemeentelijk vastgoedmanagement. Belangrijkste conclusies: • De vastgoedbasisadministratie is bij een groot aantal gemeenten niet op orde. • Het ontbreekt vaak aan een duidelijke plek voor vastgoed in de organisatie. Niet alleen goede vastgoedmanagementinformatie ontbreekt veelal, maar ook basiszaken als beschrijvingen van processen en procedures. • Door het ontbreken van managementinformatie is vaak te weinig bekend over de gebouwen en de gebruikers. Wat ontbreekt zijn contracten, een centrale administratie, inzicht en overzicht in kosten en opbrengsten. • Doordat in veel gevallen ook visies en beleid ontbreken, kan niet goed onderbouwd gestuurd kan worden. • De bestuurlijke verantwoordelijkheid over de inzet van vastgoed is wel iets verbeterd ten opzichte van het LOVGM 2014. volgens Rozendaal en De Kort is bij veel gemeenten simpelweg te weinig informatie over de gemeentelijke gebouwen en de gebruikers bekend. De Kort: ‘Contracten ontbreken, centrale informatie ontbreekt en het ontbreekt aan inzicht en overzicht in de kosten en opbrengsten. Sturen op het vastgoed is daarmee in veel gevallen een praktisch onmogelijke zaak. Immers: waar moet op gestuurd worden? Het ontbreekt namelijk niet alleen aan goede basisinformatie over het vastgoed, maar ook aan visie en beleid.’ Vastgoed hoger op de agenda Gemeenten ontkomen er niet aan het vastgoedbeheer verder te professionaliseren. Dit proces is al enkele tijd gaande en zeker de grotere gemeentes (100.000 +) hebben al belangrijke slagen gemaakt. Schaalgrootte is duidelijk bepalend voor de mate van succes. Uit het LOVGM 2016 blijkt dat colleges en directie/MT meer aandacht hebben voor vastgoed dan in voorgaande jaren. ‘Vastgoed wordt steeds vaker gezien als een belangrijk instrument om politieke doelstellingen te bereiken’, stelt De Kort. ‘Het staat de laatste jaren duidelijk hoger op de politieke agenda en dat is een goede ontwikkeling.’ Dat veel gemeenten werken aan een verdere professionalisering van het vastgoedmanagement juichen Rozendaal en De Kort toe, maar ze hebben wel een belangrijke kanttekening. ‘Het vastgoedmanagement is bij veel gemeenten nog te versnipperd binnen de gemeentelijke organisatie. Uit ons onderzoek blijkt bovendien dat de focus van gemeenten nog veelal ligt op het technisch en operationeel gebouwbeheer. Het juridische, financiële beheer en het klantbeheer is nog aanzienlijk minder ontwikkeld. Daar zal de komende jaren ook meer aandacht voor moeten komen om zo het maatschappelijke vastgoed op een maatschappelijk verantwoorde manier te beheren.’ Aan de slag Rozendaal en De Kort verwachten dat gemeenten de inzet van vastgoed steeds meer gaan zien als een sturingsinstrument om maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Het is de gemeenten immers te doen om het faciliteren en in stand houden van maatschappelijke voorzieningen voor onderwijs, sporten en bewegen, welzijn en cultuur. Voor gemeenten zijn deze maatschappelijke voorzieningen uiteraard cruciaal. Dat betekent dat de onderliggende informatie over de huisvesting van deze voorzieningen binnen de gemeente op orde moeten zijn. Maar uit onderzoek en uit de jarenlange praktijk van Rozendaal en De Kort blijkt dit bij de meeste kleine en middelgrote gemeenten nog nauwelijks of niet het geval. Al deze, nu nog verspreide data en documenten, bevatten noodzakelijke informatie die je bij elkaar moet zoeken en centraal moet beheren. Daarvoor zijn standaarden ontwikkeld door het Instituut VGM. ‘Om het maatschappelijk vastgoed op een maatschappelijk verantwoorde wijze te laten functioneren zullen we ook met de medewerkers aan de slag moeten’, stelt De Kort. ‘We zullen een plan moeten maken om de mensen beter te laten werken met de informatie, en dus zullen we ze moeten trainen en coachen.’ Å ‘Als gemeentes weten waar ze staan op technisch, financieel, administratief en fiscaal- juridisch gebied zorgt dat voor een duidelijk startpunt’ BELANGRIJKSTE CONCLUSIES


Vastgoedsturing december 2016
To see the actual publication please follow the link above