Aansluitplicht op gastransportnet vervalt, tenzij…

| Door IVVD

Alexandra Boot, Boot Advocaten – In de bouwsector weet vrijwel iedereen het al: in het kader van de transitie naar een CO2-arme energie- en warmtevoorziening brengt de Wet VET per 1 juli 2018 een belangrijke wijziging in de Gaswet, waardoor de aansluitplicht voor nieuw te bouwen bouwwerken voor kleinverbruikers is komen te vervallen.

In de bouwsector weet vrijwel iedereen het al: in het kader van de transitie naar een CO2-arme energie- en warmtevoorziening brengt de Wet VET per 1 juli 2018 een belangrijke wijziging in de Gaswet, waardoor de aansluitplicht voor nieuw te bouwen bouwwerken voor kleinverbruikers is komen te vervallen.

Alexandra Boot is partner bij Boot Advocaten en co-foun der van Blue Building Institute. Ze is ruim 28 jaar gespecialiseerd in bouw- en vastgoed en aanbestedingsrecht. Sedert 6 jaar is zij tevens actief in het energierecht. Alexan- dra bekleedt diverse nevenposities onder meer als docent en toezichthouder en is vaste columnist bij diverse landelijke media.
Alexandra Boot
is partner bij Boot Advocaten en co-foun der van Blue Building Institute. Ze is ruim 28 jaar gespecialiseerd in bouw- en vastgoed en aanbestedingsrecht. Sedert 6 jaar is zij tevens actief in het energierecht. Alexandra bekleedt diverse nevenposities onder meer als docent en toezichthouder en is vaste columnist bij diverse landelijke media.

Veel gemeenten hebben aangegeven van de uitzonderingsregelingen geen gebruik te willen maken. Ontwikkelaars en aannemers die al een plan hebben gemaakt en daarmee kosten, maar nog geen vergunningsaanvraag hebben ingediend, willen echter wél aanspraak maken op de uitzondering. Hoe zit het nu juridisch?

Een kleinverbruiker gas is de afnemer die beschikt over een gasaansluiting met een technische capaciteitsgrens die kleiner is of gelijk aan een doorlaatwaarde van 40 m3(n) per uur. De capaciteitsgrens is gekoppeld aan het type meter. Gebouwen voor kleinverbruikers van gas zijn woningen, maar ook bedrijfsgebouwen en kantoren (utiliteitsgebouwen).

In de Gaswet zijn, in art. 10 lid 7, twee uitzonderingen opgenomen:
a. De aansluitplicht vervalt voor kleinverbruikers bij nieuwe bouwwerken. Op deze uitzondering is een uitzondering gemaakt: in speciaal daartoe door het college van B&W aangewezen gebieden kunnen nieuwe bouwwerken toch nog worden aangesloten op het gastransportnet als er sprake is van zwaarwegende redenen van algemeen belang.
b. De netbeheerder mag niet meer in een aansluiting op het gastransportnet voorzien in gebieden waar een andere energie-infrastructuur aanwezig of gepland is die in de verwachte warmtebehoefte kan voorzien, zoals een warmtenet. Ook deze gebieden worden door het college van B&W aangewezen. Wat betekent dat voor opdrachtgevers/opdrachtnemers van nieuw te bouwen gebouwen?

1. Omgevingsvergunning bouwen 
Omgevingsvergunning bouwen dient vanaf 1 juli 2018 een alternatief te bieden voor een voorziening voor aardgas, tenzij er sprake is van een gebiedsaanwijzing als bedoeld in art. 10 lid 7 van de Gaswet. Op vergunningaanvragen vóór 1 juli 2018 is art. 10 lid 7 niet van toepassing.

2. Gebiedsaanwijzingsbesluit: wel aansluitplicht
In dit soort gebiedsaanwijzingsbesluiten kan het college van B&W gebieden aanwijzen waar wel de plicht tot aansluiten op het gastransportnet geldt. Het college van B&W kan een gebiedsaanwijzingsbesluit nemen op grond van een daartoe ingediend verzoek van bijvoorbeeld een ontwikkelaar of ambtshalve daartoe besluiten. Het college kan het verzoek ook afwijzen. Ook dan moet het college afwegen of er sprake is van zwaarwegende redenen van algemeen belang.

3. Gebiedsaanwijzingsbesluit: geen aansluitplicht, ook als er al een gastransportnet aanwezig is
Houd er rekening mee dat het college van B&W ook bevoegd is om een gebied aan te wijzen waar geen nieuwe aansluitingen meer komen, als zich daar reeds een warmtenet of een andere voor de warmtevoorziening toereikende energie-infrastructuur bevindt of gaat bevinden. Wordt in het aangewezen gebied een nieuwe aansluiting aangevraagd, bijvoorbeeld vanwege verketeling of woningsplitsing, dan mag de netbeheerder deze aansluitingen niet meer realiseren. Dit geldt ook wanneer een nieuwe aansluiting wordt aangevraagd als gevolg van een functiewijziging van een gebouw.