Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten waaarvoor inschrijfgeld wordt gerekend door het Instituut Voor Vastgoed & Duurzaamheid B.V. (hierna te noemen IVVD). Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze tevoren schriftelijk zijn overeengekomen. Voor studiereizen zijn er aparte algemene voorwaarden. U vindt deze ook op deze pagina.

Aanmelding
Alleen schriftelijke aanmeldingen of aanmeldingen via e-mail worden in behandeling genomen.

Annulering
Annuleringen dienen altijd schriftelijk of per e-mail te worden gemeld bij:
Instituut voor Vastgoed & Duurzaamheid BV
Zuidzijde 146
2977 AM Goudriaan
info@ivvd.nl

* Bij annuleringen, ontvangen tot 10 werkdagen voor aanvang van een door IVVD georganiseerde activiteit, wordt 10% van de deelnameprijs met een minimum van € 25.- excl. BTW administratiekosten per geannuleerde deelnemer in rekening gebracht;
* Bij annuleringen, ontvangen binnen 10 werkdagen voor aanvang van de cursus, wordt de volledige deelnameprijs in rekening gebracht, ongeacht de reden van annulering.
* Ook op aanmeldingen, ontvangen binnen 10 werkdagen voor aanvang van een door IVVD georganiseerde activiteit, zijn de hier vermelde annuleringsvoorwaarden van toepassing.
* Annulering van een e-learning-/blended learning- of vergelijkbare door IVVD georganiseerde activiteiten is uitsluitend mogelijk als nog geen gebruik is gemaakt van verstrekte inlogcodes, nog niet is ingelogd en derhalve de cursus nog niet is aangevangen. De voorgaande leden van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing.

In geval van overmacht, zoals omschreven in deze algemene cursusvoorwaarden, zijn geen annuleringskosten verschuldigd.

Overmacht
IVVD verplicht zich om zich tot het uiterste in te spannen om de overeengekomen prestaties te leveren. Zij behoudt zich echter het recht voor georganiseerde activiteiten om voor haar gegronde redenen te verplaatsen, dit alles zonder verplichting tot het betalen van schadevergoedingen.

Indien door ziekte van een docent een georganiseerde activiteit op de overeengekomen data geen doorgang kan vinden, zal IVVD zo spoedig mogelijk in overleg met de cursist en/of diens werkgever trachten te komen tot vervangende cursusdata.

Bij overlijden en bij blijvende arbeidsongeschiktheid van de cursist vervallen de op dat moment nog resterende verplichtingen.

Betalingscondities
Bij aanmelding krijgt u een factuur opgestuurd. De factuur dient binnen 14 dagen voldaan te worden en in ieder geval vóór aanvang van de activiteit waarop ingeschreven wordt.

Eventuele incassokosten bij het niet tijdig betalen komen voor rekening van de deelnemer of diens werkgever.

Auteurs- en eigendomsrecht
Het versterkte materiaal bij een door IVVD georganiseerde activiteit is uitsluitend voor persoonlijk gebruik door de deelnemer. IVVD behoudt zich uitdrukkelijk het eigendoms- en auteursrecht voor van al het verstrekte materiaal.

Toepasselijk recht
Op de overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen met betrekking tot overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen deze geschillen, met uitsluiting van iedere andere rechter, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

Algemene Voorwaarden Studiereizen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op (internationale) studiereizen georganiseerd door het Instituut voor Vastgoed & Duurzaamheid. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze van tevoren schriftelijk zijn overeengekomen.

Prijzen
Alle vermelde prijzen zijn vrij van BTW, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.

Aanmelding
Alleen schriftelijke aanmeldingen, aanmeldingen via de website of aanmeldingen via e-mail worden in behandeling genomen.

Annulering
Annuleringen dienen altijd schriftelijk of per e-mail te worden gemeld bij:

Instituut voor Vastgoed & Duurzaamheid BV
Postbus 586
3100 AN Schiedam
info@ivvd.nl

Annuleren door deelnemer is kosteloos mogelijk tot uiterlijk 6 weken voor vertrek. Bij verhindering is het mogelijk de plaats in te laten nemen door een andere deelnemer. Binnen 6 weken voor vertrek wordt de volledige reissom bij de deelnemer in rekening gebracht dan wel vindt er geen restitutie plaats indien de deelnemer de voornoemde reissom en kosten reeds heeft voldaan.

Annulering, opschorting en/of wijziging Studiereis door IVVD
• IVVD heeft het recht de Studiereis te annuleren, op te schorten en/of te wijzigen om de volgende redenen:
o Bij een negatief reisadvies;
o Bij onvoldoende deelnemers aan de Studiereis;
o Bij overmacht, zoals redelijkerwijs niet te verwachten en/of niet voorzienbare omstandigheden die buiten de directe invloedsfeer van IVVD liggen.
• IVVD verplicht zich om zich tot het uiterste in te spannen om de overeengekomen prestaties te leveren. Zij behoudt zich echter het recht voor georganiseerde activiteiten om voor haar gegronde redenen te annuleren of te verplaatsen, dit alles zonder verplichting tot het betalen van schadevergoedingen.
• IVVD zal de deelnemer per email op de hoogte stellen van de annulering, opschorting en/of wijziging van de Studiereis en de reden hiervan.

Reis- en annuleringsverzekering
Zowel voorafgaand als tijdens de studiereis kunnen er zich gebeurtenissen voordoen die zonder een goede verzekering vervelende (financiële) situaties kunnen veroorzaken. Wij vinden het zeer belangrijk dat u goed verzekerd op reis gaat en adviseren u om een reis- en annuleringverzekering af te sluiten. Deelnemers aan de studiereis zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een reis- annuleringsverzekering.

Betalingscondities
Bij aanmelding ontvangt u een factuur . Deze factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan doch in ieder geval vóór aanvang van de activiteit waarop ingeschreven wordt.
Eventuele incassokosten bij het niet tijdig betalen komen voor rekening van de deelnemer of diens werkgever.

Verantwoordelijkheden deelnemer
Deelnemers aan de Studiereis zijn zelf verantwoordelijk voor:
a. Aanwezigheid van geldige reisdocumenten (paspoort, identiteitskaart).
b. Het op tijd aanwezig zijn op de afgesproken locaties.
c. Tijdige en volledige betaling van de voor de Studiereis door de deelnemer verschuldigde kosten.

Auteurs- en eigendomsrecht
Het versterkte materiaal tijdens de Studiereis is uitsluitend voor persoonlijk gebruik door de deelnemer. Het eigendoms- en auteursrecht van al het verstrekte materiaal ligt bij de makers van dat materiaal.

Toepasselijk recht
Op de overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen met betrekking tot overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen deze geschillen, met uitsluiting van iedere andere rechter, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.