Algemene voorwaarden

Inleiding
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten waarvoor inschrijfgeld wordt gerekend door het Instituut Voor Vastgoed & Duurzaamheid B.V. (hierna te noemen IVVD). Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze tevoren schriftelijk zijn overeengekomen.

Prijzen
Alle door IVVD vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

Aanmelding
Alleen schriftelijke aanmeldingen, aanmeldingen via het inschrijfformulier op de website of aanmeldingen via e-mail worden in behandeling genomen.

Annulering
Annuleringen dienen altijd schriftelijk of per e-mail te worden gemeld bij:

IVVD Opleidingscentrum / Studio
Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt
info@ivvd.nl

  • Bij annuleringen, ontvangen tot 4 weken vóór aanvang van een door IVVD georganiseerde activiteit, worden géén kosten in rekening gebracht;
  • Bij annuleringen, ontvangen vanaf 4 weken vóór aanvang van een door IVVD georganiseerde activiteit, bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd. De deelnemer c.q. deelnemende organisatie heeft dan het recht een vervanger te sturen;
  • Bij het E-learning aanbod vervalt de mogelijkheid tot annulering op het moment dat de inlogcodes op het E-learning systeem van IVVD zijn verstuurd;
  • In geval van overmacht, zoals omschreven in deze algemene voorwaarden, zijn er geen kosten verschuldigd.

Overmacht
IVVD verplicht zich om zich tot het uiterste in te spannen om de overeengekomen prestaties te leveren. Zij behoudt zich echter het recht voor de door haar georganiseerde activiteiten om voor haar gegronde redenen te annuleren of te verplaatsen, dit alles zonder verplichting tot het betalen van schadevergoedingen.

Indien door ziekte van één of meerdere docenten of sprekers een georganiseerde activiteit op de overeengekomen data geen doorgang kan vinden, zal IVVD zo spoedig mogelijk in overleg met de deelnemer(s) en/of diens werkgever(s) trachten te komen tot vervangende data.

Bij overlijden en bij blijvende arbeidsongeschiktheid van de deelnemer zijn er geen kosten verschuldigd.

Geen reclame toegestaan
Het is nadrukkelijk verboden om op eigen initiatief reclame te verspreiden tijdens onze bijeenkomsten.

Betalingscondities
Na aanmelding krijgt u digitaal een factuur opgestuurd. De factuur dient binnen 14 dagen voldaan te worden en in ieder geval vóór aanvang van de activiteit waarop ingeschreven wordt. Eventuele incassokosten bij het niet tijdig betalen komen voor rekening van de deelnemer of diens werkgever.

Auteurs- en eigendomsrecht
Het versterkte materiaal bij een door IVVD georganiseerde activiteit is uitsluitend voor persoonlijk gebruik door de deelnemer. Ook uw toegang tot het E-learning systeem van IVVD is strikt persoonlijk. IVVD behoudt zich uitdrukkelijk het eigendoms- en auteursrecht voor van al het verstrekte materiaal, ook als dat via online kanalen door IVVD aangeboden wordt.

E-learning
Als u zich inschrijft voor één van de E-learning cursussen van IVVD, dan ontvangt u een persoonlijke inlogcode. IVVD staat u niet toe deze inlogcode te delen met anderen.

Toepasselijk recht
Op de overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen met betrekking tot overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen deze geschillen, met uitsluiting van iedere andere rechter, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.