Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden die vanaf 1 januari 2020 gelden zijn hier te lezen.

Inleiding
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten waarvoor inschrijfgeld wordt gerekend door het Instituut Voor Vastgoed & Duurzaamheid B.V. (hierna te noemen IVVD). Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze tevoren schriftelijk zijn overeengekomen.

Prijzen
Alle door IVVD vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

Aanmelding
Alleen schriftelijke aanmeldingen, aanmeldingen via het inschrijfformulier of de website of aanmeldingen via e-mail worden in behandeling genomen.

Annulering
Annuleringen dienen altijd schriftelijk of per e-mail te worden gemeld bij:

Instituut voor Vastgoed & Duurzaamheid BV
Zuidzijde 146
2977 AM Goudriaan
info@ivvd.nl

* Bij annuleringen, ontvangen tot 10 werkdagen vóór aanvang van een door IVVD georganiseerde activiteit, wordt 10% van de deelnameprijs met een minimum van € 25.- excl. BTW annuleringskosten per geannuleerde deelnemer in rekening gebracht;
* Bij annuleringen, ontvangen binnen 10 werkdagen vóór aanvang van een door IVVD georganiseerde activiteit, wordt de volledige deelnameprijs in rekening gebracht, ongeacht de reden van annulering.
* Ook op aanmeldingen, ontvangen binnen 10 werkdagen voor aanvang van een door IVVD georganiseerde activiteit, zijn de hier vermelde annuleringsvoorwaarden van toepassing.

In geval van overmacht, zoals omschreven in deze algemene cursusvoorwaarden, zijn geen annuleringskosten verschuldigd.

Overmacht
IVVD verplicht zich om zich tot het uiterste in te spannen om de overeengekomen prestaties te leveren. Zij behoudt zich echter het recht voor de door haar georganiseerde activiteiten om voor haar gegronde redenen te annuleren of te verplaatsen, dit alles zonder verplichting tot het betalen van schadevergoedingen.

Indien door ziekte van een docent een georganiseerde activiteit op de overeengekomen data geen doorgang kan vinden, zal IVVD zo spoedig mogelijk in overleg met de deelnemer en/of diens werkgever trachten te komen tot vervangende data.

Bij overlijden en bij blijvende arbeidsongeschiktheid van de cursist vervallen de op dat moment nog resterende verplichtingen.

Betalingscondities
Bij aanmelding krijgt u een factuur opgestuurd. De factuur dient binnen 14 dagen voldaan te worden en in ieder geval vóór aanvang van de activiteit waarop ingeschreven wordt.

Eventuele incassokosten bij het niet tijdig betalen komen voor rekening van de deelnemer of diens werkgever.

Auteurs- en eigendomsrecht
Het versterkte materiaal bij een door IVVD georganiseerde activiteit is uitsluitend voor persoonlijk gebruik door de deelnemer. IVVD behoudt zich uitdrukkelijk het eigendoms- en auteursrecht voor van al het verstrekte materiaal.

Toepasselijk recht
Op de overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen met betrekking tot overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen deze geschillen, met uitsluiting van iedere andere rechter, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.