Ambitiedocument Rijnsweerd, van kantorenpark naar woon-werkgebied

| Door IVVD

gemeente_Utrecht-400x250Het college van Burgemeester en Wethouders heeft het ‘Ambitiedocument Rijnsweerd, van kantorenpark naar woon- werkgebied’ en de bijbehorende reactienota vastgesteld. Samen met de gebiedspartners werkt de gemeente de aanpak van het vervolg de komende maanden verder uit. De ambitie is een meer diverse mix van werken, wonen en ontmoeten in het gebied mogelijk te maken. Daarbij moet kantorenpark Rijnsweerd beter met de stad en het naast gelegen Utrecht Science Park worden verbonden.

“Om kantorenpark Rijnsweerd op een gezonde manier economisch en ruimtelijk te ontwikkelen is het toevoegen van woningen essentieel”, aldus wethouder Klaas Verschuure. “Deze binnenstedelijke verdichting past bij de wijze waarop Utrecht de groei van de stad wil opvangen.”

Kantorenpark Rijnsweerd was lange tijd een goed voorbeeld van een kantorenpark, maar raakt verouderd. Werkomgevingen zijn sterk aan het veranderen; wonen en werken loopt steeds meer in elkaar over. Begin 2018 heeft de gemeente samen met Stichting Kantorenpark Rijnsweerd en meerdere gebiedspartijen een ambitiedocument opgesteld. Eind januari zetten eigenaren, huurders en gebiedspartners, zoals stichting Park Bloeyendael en ATV Stadion, hun handtekening onder de ontwikkelprincipes uit het ambitiedocument. Daarna is het conceptdocument voorgelegd aan bewoners en belanghebbenden voor een reactie.

Op het document zijn 27 reacties binnengekomen van onder meer bewoners van Rijnsweerd Zuid. Alle reacties zijn van een antwoord voorzien. Een aantal ervan leidde tot aanpassingen van het concept Ambitiedocument. Reacties gingen vooral over de effecten op parkeren, behoud van waardevol groen en bereikbaarheid. Ook willen bewoners pro-actiever betrokken worden bij het vervolgproces.

Van kantorenpark naar woon-werkgebied
Bij de herontwikkeling van kantorenpark Rijnsweerd is het streven te verdichten met een meer diverse mix van werken, wonen en ontmoeten. Het creëren van een fysiek hart met voorzieningen en aantrekkelijke en ‘groene’ openbare ruimtes hoort daarbij. Onmisbaar voor deze ambities zijn een meer autoluw gebied, met een fijnmazig netwerk van loop- en fietsverbindingen, frequent OV en slimme parkeeroplossingen.

De ambities bieden ook kansen om de ecologisch waardevolle gebieden in de omgeving beter met elkaar te verbinden. De verbeteringen moeten ervoor zorgen dat de samenwerking tussen bestaande en nieuwe partijen wordt gestimuleerd, bijvoorbeeld tussen gevestigde kantoren en jonge start-ups. Kantorenpark Rijnsweerd kan daarmee haar basis voor een innovatieve economie versterken en kan als verbinder fungeren voor het herbergen van life science (health) functies tussen de stad en het Utrecht Science Park.