Ambitieweb Circulaire Scholen biedt onderwijsveld houvast

| Door Odette Koldewey

Met dit ambitieweb kunnen schoolbesturen, gemeenten en onderwijshuisvestingsadviseurs het thema circulariteit bij nieuwbouw en renovatie een volwaardige plek geven. 

Voorlopig ontwerp van IKC De Zwaneridder ontworpen door negen graden architectuur. IKC De Zwaneridder is deelnemer in de Buyer Group, waarvan Hilde Bergsma en Boukje Voskuilen actief mee hebben gewerkt aan de ontwikkeling van het Ambitieweb. De kennis uit het ambitieweb is ingezet voor de ontwikkeling van het Integraal Kindcentrum.

De Buyer Group Circulaire Scholen heeft in samenwerking met W/E Adviseurs het Ambitieweb Circulaire Scholen ontwikkeld. Met dit ambitieweb kunnen schoolbesturen, gemeenten en onderwijshuisvestingsadviseurs het thema circulariteit bij nieuwbouw en renovatie een volwaardige plek geven.

De Buyer Group Circulaire Scholen is een initiatief vanuit het Rijk waarbij een groep van 10 deelnemers, bestaande uit scholen, gemeenten en een inkoopbureau, worden ondersteund in het opstellen van marktvisie en strategie voor een circulaire uitvraag. Het Ambitieweb Circulaire Scholen is een van de resultaten uit dit intensieve samenwerkingsproject. Het project wordt uitgevoerd door PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden, Cirkelstad en Off Road Innovations en o.a. ondersteund door W/E Adviseurs.

Monique Donker is projectleider en trekker van de Buyer Group Circulaire scholen. Volgens haar kan het ambitieweb scholen en gemeenten helpen om circulaire ambities te bepalen en vervolgens een vertaalslag te maken richting de uitvraag. De tool helpt daarbij de gebruikers op gestructureerde wijze de informatie te ontsluiten en levert concrete output op die in de visie- en ambitievorming, aanbesteding en programma van eisen kan worden opgenomen.

Monique Donker, projectleider en trekker van de Buyer Group Circulaire scholen

Dezelfde uitdagingen
Donker: ‘Scholen zijn met hun onderwijs vaak uniek, maar in de opgave voor nieuwbouw of renovatie lopen ze tegen dezelfde uitdagingen aan. Het is met de huidige kaders en krappe budgetten lastig om goede onderwijsomgevingen te creëren en de verduurzamingscomponent daar een goede plek in geven is nog eens extra lastig.’
Volgens Donker hebben gemeenten verschillende wensen en ambities. ‘De ene gemeente stuurt op ENG, een ander op BENG. Wij zijn gaan zoeken naar de gemeenschappelijke deler en willen een impuls genereren om duurzamere scholen te realiseren waarbij we de aandacht met name op circulariteit hebben gelegd.’

Kennis en kunde
Vanuit W/E Adviseurs is Ruud van Vliet betrokken bij de realisatie van het ambitieweb: ‘Gemiddeld genomen bouwt een schoolbestuurder 0,7 keer een nieuwe school tijdens zijn loopbaan. Het opbouwen van kennis en kunde gebeurt dus beperkt. Met het Ambitieweb Circulaire Scholen willen wij een hulpmiddel bieden om ook circulariteit, voor velen toch een vrij abstract begrip, goed in een uitvraag of gunningsleidraad op te nemen en hierin focus aan te brengen.’
Het ambitieweb haakt hierbij aan op de kernwaarden van de uitvraag: functionaliteit, gezondheid en onderwijskundige visies. Van Vliet: ‘Het web helpt onderwijsbestuurders en gemeenten om zo’n uitvraag verder te concretiseren. Hiermee kun je de markt veel beter uitdagen en zelfs toetsen of ze voldoen aan de gestelde eisen en wensen. Zo kun je ook beter beoordelen welke partijen het beste aansluiten bij jouw vraag.’ Donker: ‘Ook kan inzichtelijk worden gemaakt waar marktpartijen kansen zien, om ambities van scholen en gemeenten te versterken, door slimme oplossingen toe te passen. Het is daarmee een basis voor een dialoog met de markt.’

Van abstract naar concreet
Bij de ontwikkeling van het ambitieweb is heel nadrukkelijk input opgehaald bij scholen, gemeenten en marktpartijen. Van Vliet: ‘Met dit web kun je van vrij abstract naar heel concreet het thema circulariteit toevoegen aan de nieuwbouwambities. Van hoog over en enkel de algemene doelstellingen naar steeds concreter ‘wat betekent dit voor ons?’.’

Ruud van Vliet, W/E Adviseurs, is betrokken bij de realisatie van het ambitieweb

Donker: ‘De wijzen van aanbesteden in het onderwijsveld verschillen enorm. Je hebt scholen die nog traditioneel aanbesteden en gemeenten en scholen die vanuit Innovatie Partnership aanbesteden. Daarbij heb je ook nog eens grote verschillen in ambitieniveaus. Wij hebben nu een kader ontwikkeld waarbij we zowel scholen die kleine stappen willen zetten kunnen helpen, als ook scholen en gemeenten met grote ambities. En dat vanuit een open source tool, opgezet in Excel. Het is dus heel transparant en open, zodat ook adviseurs er makkelijk mee aan het werk kunnen.’

Lancering in 2022
Afgelopen jaar is hard gewerkt aan het opstellen van de marktvisie en strategie en is het Ambitieweb Circulaire Scholen vormgegeven. De komende maanden gaat het ambitieweb de testfase in om het in de praktijk te ervaren en verder door te ontwikkelen. Donker: ‘Scholen of gemeenten die interesse hebben, kunnen nu deelnemen aan deze testfase. Begin volgend jaar willen we de definitieve versie van het ambitieweb breed verspreiden. Dan kunnen alle scholen met bouw- of renovatieplannen ermee aan de slag.’

Meer informatie: Pianoo