De routekaart en de markt

| Door IVVD

Caspar Boendermaker, BNG Bank – Er wordt hard gewerkt aan routekaarten en duurzame meerjarige onderhoudsplannen. Om de plannen te verantwoorden worden kosten zorgvuldig afgewogen ten opzichte van ambities. Door te rekenen met lange terugverdientijden zijn plannen vaak beter budgettair inpasbaar. Gegeven de huidige marktomstandigheden is het beter de meeste investeringen meer anticyclisch aan te besteden.

Er wordt hard gewerkt aan routekaarten en duurzame meerjarige onderhoudsplannen. Om de plannen te verantwoorden worden kosten zorgvuldig afgewogen ten opzichte van ambities. Door te rekenen met lange terugverdientijden zijn plannen vaak beter budgettair inpasbaar. Gegeven de huidige marktomstandigheden is het beter de meeste investeringen meer anticyclisch aan te besteden.

Caspar Boendermaker werkt als specialist duurzaamheid bij BNG Bank. Hij richt zich op business development opdat nieuwe financieringsoplossingen beschikbaar komen om investeringen in verduurzaming mogelijk te maken.

De komende maanden wordt er hard gewerkt aan routekaarten voor de gebouwde omgeving. Zo werkt de VNG aan een Routekaart voor gemeentelijk vastgoed. Gemeenten brengen hun vastgoedportefeuille in kaart, waarbij wordt gekeken naar de mogelijkheden tot verduurzaming. Daarnaast wordt gewerkt aan benchmarks, een modelaanpak en het verspreiden van goede voorbeelden. Niet alleen voor de gemeentelijke gebouwen, maar ook voor onderwijs- en zorggebouwen alsmede sportaccommodaties.

De maatschappelijk vastgoedscan is een door CFP ontwikkelde tool die BNG Bank gratis aanbiedt aan eigenaren van maatschappelijk vastgoed. Het geeft inzicht in de maatregelen die denkbaar zijn om energielabelstappen te zetten of de energierekening te verlagen. De tool biedt tevens de mogelijkheid om gasloze ambities of energieneutrale ambities inzichtelijk te krijgen.

Om de tool optimaal te gebruiken is het nodig om het gebouw te kennen. Welke staat van onderhoud heeft het? Welke maatregelen zijn de afgelopen jaren genomen? Wat zijn de exacte gegevens op het gebied van energieverbruik? Data die niet online beschikbaar zijn, maar in rapporten, hoofden en (hopelijk) een vastgoedmanagementsysteem zijn vastgelegd.

Op deze manier ontstaat een beeld van kosten en ambities. Idealiter worden de analyses vertaald in plannen die worden verwerkt in meerjarige duurzame onderhoudsplannen. Zeker als uw organisatie meerdere gebouwen beheert, kan dit leiden tot aanzienlijke meerjaren investeringsplannen. Plannen die we gewend zijn op basis van Europese aanbestedingsregels veelal op basis van de laagste prijs. Er zijn overigens ook de nodige bedenkingen bij deze aanbestedingsmethodiek omdat het vaak leidt tot aanzienlijke meerkosten.

Maar de huidige marktomstandigheden maken het nog veel lastiger. De bouwkosten stijgen snel, de wachttijden lopen op, de levertijden van materialen lopen op, de btw stijgt. Goedbeschouwd is het eigenlijk geen goede tijd om bouw- en renovatieprojecten op te starten. Dat geldt dus ook voor onderhouds- en renovatieplannen. Toch is het is een goede tijd om plannen voor te bereiden, om op momenten dat de marktomstandigheden stabieler worden de onderhouds- en renovatieplannen wel aan te besteden. Misschien wel op basis van meerjaren samenwerkingsprogramma’s, opdat een opdrachtnemer kan investeren in vaste en goed opgeleide werknemers en meerjarig de continuïteit van zijn bedrijf heeft geborgd.

Twee jaar geleden heb ik mogen meewerken aan een afwegingskader voor geïntegreerde contracten voor waterschappen. Daarin staan vele slimme nieuwe contracten en samenwerkingsvormen beschreven. Aangevuld met een strategie om anti-cyclisch aan te besteden, kan dit bijdragen aan een realistische en kostenefficiënter verduurzamingsstrategie. Waarom investeren in tijden van hoogconjunctuur en krapte? Dat is vragen om hoge kosten. Juist het goed ‘timen’ van projecten en het aanbesteden in tijden van laagconjunctuur kan vele tientallen procenten lagere kosten tot gevolg hebben. Het werkt ook stabiliserend op de economie. Het lijkt dus geen overbodige luxe om ook dergelijke aandachtspunten mee te nemen in de routekaarten.

Meer informatie over afwegingskader voor geïntegreerde contracten voor waterschappen op www.uvw.nl

Meer informatie over de Maatschappelijk Vastgoed Scan van BNG Bank op www.bngbank.nl/mvs