Duurzaamheidsmodel voor taxaties

| Door IVVD

Taxateurs kunnen vanaf 3 februari gebruikmaken van een nieuw taxatiemodel voor kantoren met daarin speciale aandacht voor duurzaamheid. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) onderschrijft dat de mate van duurzaamheid van kantoren voor banken belangrijke informatie kan zijn voor de financiering. De leden van de NVB erkennen de toegevoegde waarde van dit model. De maatschappelijke organisatie Dutch Green Building Council (DGBC) beheert en ontwikkelt het duurzaamheidsmodel voor taxaties van kantoren.

Taxaties worden uitgevoerd volgens de reglementen en praktijkhandreikingen van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). NRVT neemt het duurzaamheidsmodel op in de Praktijkhandreiking voor taxateurs van bedrijfsmatig- en grootzakelijk vastgoed. Banken kunnen taxateurs vragen om de duurzaamheidsparagraaf. SBR (Standard Business Reporting) Nexus, de digitale standaard waarmee gegevens tussen taxateurs en banken worden uitgewisseld, heeft de circa twintig criteria op duurzaamheid voor kantoorpanden toegevoegd aan de zogenoemde Vastgoedtaxonomie.

Initiatief
Het inbedden van duurzaamheid in vastgoedtaxaties kent vele initiatieven, waaronder een initiatief gestart vanuit ING en tien taxateurs en het initiatief van de Werkgroep Green Valuation vanuit Platform Duurzame Huisvesting. Deze twee initiatieven zijn samengevoegd, om een eenduidige beoordeling en vertaling van duurzaamheid in vastgoedtaxaties te borgen.

Met de ontwikkeling van een duurzaamheidsmodel voor taxaties wordt invulling gegeven aan een actiepunt vanuit het Klimaatakkoord (2019) voor de gebouwde omgeving.

Aanpak
Om een eenduidige beoordeling van de taxateur te borgen, is het gebruik van één uniforme meetmethode noodzakelijk. DGBC wil in samenwerking met relevante partijen in de vastgoedtaxatiesector het gebruik van deze meetmethode vergroten, de inhoud en reikwijdte van het duurzaamheidsmodel doorontwikkelen en de relatie tussen de uitkomsten van het model en de financiële waarde onderzoeken.

Samen met een stuur- en werkgroep werkt DGBC aan onderstaande doelen:

  • Referenties omtrent de duurzaamheidsprestaties en de bijbehorende taxatiewaarde van bestaand vastgoed in Nederland verzamelen. Te beginnen met kantoren.
  • De toepasbaarheid van het taxatiemodel verbreden voor meerdere gebruiksfuncties, nadat het duurzaamheidsmodel voor de taxatie van kantoren zijn bruikbaarheid heeft bewezen.
  • De relatie tussen de uitkomsten van het duurzaamheidsmodel en een mogelijke brown discount of green premium onderzoeken.
  • Het gebruik van het duurzaamheidsmodel voor taxaties promoten en het stimuleren van kennisdeling.
  • Een juiste en volledige invoer van het duurzaamheidsmodel door taxateurs.

Download hier het Duurzaamheidsmodel (Excelbestand)