Flexwonen snelle oplossing voor woningnood

| Door Odette Koldewey

De gemeente Schiedam kampt met een enorme druk op de woningmarkt. Aan wethouder Fahid Minhas, met Bouwen en Wonen in de portefeuille, de taak om hier samen met het college en de gemeenteraad werk van te maken. Flexwonen wordt gezien als deel van de oplossing.

De druk op de woningmarkt in Schiedam is groot. Er ligt nogal een uitdaging. Hoe gaat de gemeente Schiedam hiermee aan de slag?
‘In onze woonvisie, die is vastgesteld in 2020, hebben we de ambitie opgenomen om voor 2030 7.000 huizen bij te bouwen in de gemeente. Een enorme opgave. De gemeenteraad heeft hierbij heel duidelijk aangegeven dat we ook de mogelijkheden van flexwonen moeten onderzoeken. Het Rijk heeft namelijk een nieuwe regeling vastgesteld om de bouw van flexibele woningen te versnellen en hier ook een subsidie voor beschikbaar gesteld. Daar willen we zeker gebruik van maken, want we zullen snel stappen moeten zetten als we de druk op de woningmarkt willen verlagen.’

Fahid Minhas, wethouder en locoburgemeester Schiedam

‘Om de herstructurering goed op gang te brengen hebben we veel tijdelijke flexwoningen nodig’

De eerste flexwoonlocaties in Schiedam zijn al gerealiseerd. Hoe is dat in zijn werk gegaan?
‘We hebben inderdaad een vliegende start gemaakt en het afgelopen jaar de eerste twee flexwoonlocaties in de stad geopend. Hiervoor hebben we 200.000 euro subsidie van het Rijk ontvangen. De gemeente heeft bij deze projecten een bemiddelende rol gespeeld. We zijn natuurlijk geen huisbaas of pandeigenaar die vastgoed verhuurt, dat is niet onze taak als gemeente. Wel hebben we de juiste partijen bij elkaar gebracht en de randvoorwaarden gecreëerd om deze flexwoonlocaties mogelijk te maken. Het Fonds Schiedam Vlaardingen heeft beide voormalige zorgpanden verworven en verhuurt de flexwoningen vervolgens aan Welkom, een landelijke partij die maatschappelijk vastgoed transformeert naar flexwonen. Op de ene locatie zijn acht woningen gerealiseerd, op de ander 33.’

Voor wie zijn deze flexwoonlocaties bedoeld?
‘Deze woningen zijn bedoeld voor mensen die snel een woning nodig hebben maar tussen wal en schip dreigen te raken omdat er een nijpend tekort aan betaalbare woningen is. Mensen die in scheiding liggen, mensen die uit een zorginstelling komen, studenten. Deze mensen kunnen voor een jaar een flexwoning huren met een eventuele optie op nog een jaar. Het gaat hier heel duidelijk om tijdelijke huisvesting, want we weten nog niet wat we op de langere termijn op deze locaties willen realiseren.’

Wat is de gedachte achter deze flexwoningen?
‘De eerste flexwoonlocaties in Schiedam hebben heel duidelijk een sociale component. Met deze flexwoonplekken slaan we meerdere vliegen in één klap. We verlichten de druk op de woningmarkt, we bieden mensen die moeilijk aan een woning kunnen komen een tijdelijke oplossing, we verlagen de druk op zorginstellingen en we zorgen voor verdichting in de stad. Bovendien zijn nu twee panden die stonden te verloederen weer helemaal opgeknapt. En met het Fonds Schiedam Vlaardingen hebben we een hele goede gebouweigenaar die commitment heeft met de stad.’

Een mooi initiatief, maar met deze aantallen zal de druk op de woningmarkt niet snel verlicht worden.
‘Het gaat bij deze eerste projecten inderdaad om kleine aantallen, maar we zijn ook nog maar net begonnen. We denken de komende jaren enkele honderden flexwoningen bij te gaan bouwen. Het plan van aanpak hiervoor is nog niet eens klaar en toch hebben we al een start gemaakt met flexwonen en de eerste subsidie van het Rijk ontvangen. Nu is het zaak om onze ambitie op het gebied van flexwonen vast te houden en de plannen voor de komende jaren verder uit te werken.’

Hoe zien deze plannen er precies uit?
‘De sociale woningvoorraad van Schiedam zal in de komende tien jaar flink aangepakt moeten worden, want we hebben veel sociale huurwoningen uit de jaren zestig. Verouderde woningen met enkel glas, slechte isolatie en oude gasgeisers. Deze woningen zullen door woningcorporaties grootschalig gemoderniseerd moeten worden, maar dan moet je de huurders wel tijdelijk alternatieve woonruimte kunnen bieden. Om deze herstructurering goed op gang te brengen, hebben we dus plekken nodig waar we op korte termijn honderd tot honderdvijftig woningen neer kunnen zetten. Tijdelijke units in de vorm van fatsoenlijke prefabwoningen die in recordtijd gebouwd kunnen worden.’

Hoe snel denken jullie hierin stappen te kunnen maken?
‘We hebben als gemeente in onze woonvisie de herstructurering gedefinieerd en ook de woningbouwcorporaties hebben dit opgenomen in hun portefeuillestrategie. De plannen zijn dus duidelijk. Nu moeten we de financiering rond zien te krijgen. De gemeente heeft niet genoeg geld om dit zelf op te pakken en dus hebben we cofinanciering aangevraagd bij het Rijk. Als die financiering is toegekend, en dat kan elk moment gebeuren, dan kunnen we behoorlijk gaan versnellen. Dit jaar hopen we de eerste locaties voor flexwoningen aan de rand van de stad te ontwikkelen.’

U hebt veel ervaring in de vastgoedwereld en was eerder werkzaam als vastgoedbeheerder bij Provast. In hoeverre helpt die ervaring u als wethouder met Bouwen en Wonen in de portefeuille?
‘Dat ik ook aan de andere kant van de tafel heb gezeten is een voordeel. Ik ken de belangen van de marktpartijen en spreek hun taal. Hierdoor ben ik goed in staat om met dit soort partijen samen te werken. We zullen de komende jaren veel samen op moeten trekken en daarom is het belangrijk dat we gezamenlijk tot goede belangenafwegingen komen. De uitdagingen die voor ons liggen zijn groot. We zullen er met elkaar de schouders onder moeten zetten: met de projectontwikkelaar, de bouwbedrijven en de woningbouwcorporaties. Ik kan daarin een verbindende rol spelen.’

–––
Fahid Minhas (32) is sinds 2018 wethouder en locoburgemeester van Schiedam. Hij heeft onder meer Bouwen en Wonen en Ruimtelijke ordening in zijn portefeuille. Eerder werkte Minhas als vastgoedontwikkelaar voor Provast. In 2019 werd hij gekozen tot Beste Bestuurder jonger dan 40 jaar door het tijdschrift
Binnenlands Bestuur.