Gemeente en corporaties slaan handen ineen in de wijken

| Door IVVD

gemeente_groningenDe gemeente Groningen en de woningcorporaties gaan de komende jaren aan de slag in vier wijken in de stad. Samen bepaalden ze afgelopen tijd de koers om flinke ingrepen te doen in Selwerd, Beijum, Indische Buurt/De Hoogte en De Wijert.

Wethouder Roeland van der Schaaf: “De plannen komen tot stand op basis van waar iedere wijk behoefte aan heeft. De input halen we uit allerlei informatie en analyses maar natuurlijk sluiten we bovenal aan op vragen en initiatieven uit de wijk zelf. Dat betekent dat de vier plannen elk hun eigen accent en tempo hebben”. Uitgangspunt is en blijft de ongedeelde en inclusieve stad: een stad voor iedereen en waar alle Stadjers mee kunnen doen.

Doelstelling
Gemeente en corporaties hebben samen een aantal doelstellingen geformuleerd. Er wordt gestreefd naar vitale, leefbare wijken, met gezonde en weerbare bewoners. Woningen zijn er in alle soorten en maten en de omgeving is prettig om in te wonen. De huizen zijn voor alle doelgroepen betaalbaar en niet te vergeten: duurzaamheid is belangrijker dan ooit. Doordat gemeente en corporaties, maar ook particuliere woningeigenaren en maatschappelijke organisaties meedoen in de aanpak, moet de effectiviteit van de maatregelen elkaar versterken.

Samen met de wijk
In de plannen die nu zijn vastgesteld staat al een aantal concrete acties voor 2018. Zo wordt er bijvoorbeeld in De Wijert gestart met de uitvoering van Wijkdeal De Wijert. Daarnaast wordt de eerste helft van dit jaar gebruikt om een uitvoeringsagenda te maken voor de komende vijf tot tien jaar. In alle vier de wijken wordt aangesloten bij bestaande contacten met inwoners en samenwerking met de wijkorganisaties. Denk aan het wijkbedrijf in Selwerd, bewonerscoöperatie Goeie Buurt in de Indische Buurt, de bewonersorganisatie Beijum, de Groene en Sociale Long in Beijum en de koplopersgroep van Wijkdeal De Wijert. Betrokkenheid en participatie vanuit de wijk is voor de gemeente de belangrijkste randvoorwaarde voor succes.

Geld
Bovenop het bestaande budget voor wijkvernieuwing werd voor de aanpak van de vier wijken in 2017 een extra bedrag van 2,5 miljoen euro gereserveerd. Van die 2,5 miljoen euro staat 750.000 al gereserveerd voor de Heerdenaanpak in Beijum. Daarnaast wordt hiervan in 2018 1,35 miljoen gebruikt voor diverse projecten. Uiteindelijk gaat het (verspreid over de komende jaren) om een gezamenlijke totale investering van tientallen miljoenen in de wijken.