Green Deal over huizen zonder aardgas

| Door IVVD

greendeal huizenGemeenten in staat stellen om woningen op een andere manier te laten verwarmen dan met aardgas. Daarover heeft minister Kamp (Economische Zaken) samen met 30 gemeenten, 5 netbeheerders en de 12 provincies een Green Deal ondertekend. Ook minister Plasterk en staatssecretaris Dijksma (Milieu) ondertekenen de deal.

Met de ondertekening van de Green Deal wordt een concrete stap gezet in de uitwerking van de Energieagenda uit december 2016, waarin het kabinet de route schetst naar een CO2-arme samenleving in 2050. De partijen in de Green Deal worden ondersteund door maatschappelijke organisaties en bedrijven die als partner zijn aangesloten bij de deal.

Het energieverbruik in de gebouwde omgeving beslaat ruim 30% van het totale energieverbruik in Nederland. Het gaat om woningen, andere gebouwen en tuinbouwkassen. De CO2-uitstoot die hiermee gepaard gaat, moet zo veel mogelijk omlaag.

Minister Kamp zegt in een toelichting: “Om onze welvaart voor toekomstige generaties te behouden is het nodig om het concurrentievermogen van onze economie te versterken en tegelijkertijd de belasting van het milieu en de afhankelijkheid van fossiele energie en schaarse grondstoffen te verminderen. De vandaag ondertekende Green Deal levert hier een bijdrage aan.”

Energietransitie voor 7 miljoen huishoudens
De energietransitie grijpt in achter de voordeur van de zeven miljoen huishoudens die Nederland telt. Het grootste deel van de bevolking zal op een andere manier hun huis gaan verwarmen en gaan koken: zonder aardgas. Er moet wel een goed en betaalbaar alternatief zijn. Daarnaast zullen mensen zich bewust moeten worden van het nut en de noodzaak van deze veranderingen. Hier ligt een belangrijke taak voor het rijk, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Alle gemeenten die betrokken zijn bij de Green Deal, hebben inmiddels initiatieven om bestaande wijken aardgasvrij te maken, in overleg met de bewoners. Zo heeft de gemeente Amsterdam het plan nog dit jaar tienduizend bestaande woningen aan te wijzen om om te zetten naar aardgasvrij.

Green Deal draagt bij aan innovatie
In het Klimaatakkoord van Parijs is in 2015 afgesproken de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder twee graden Celsius, met het streven deze tot anderhalve graad te beperken. In de Energieagenda vertaalt het kabinet deze internationale ambities naar concrete maatregelen waarmee Nederland in de komende decennia de energietransitie kan realiseren.

Zo moeten nieuw te bouwen gebouwen vanaf 2021 (bijna) energieneutraal zijn. De resterende warmtevraag moet zo veel mogelijk zonder aardgas worden ingevuld. Een grotere opgave ligt er voor de warmtevoorziening in de bestaande bouw. De technologie om andere duurzame warmtebronnen voor verwarming te gebruiken is weliswaar beschikbaar, maar nog niet op grote schaal toegepast in bestaande wijken waar nu door aardgas wordt verwarmd. Doorontwikkeling van de technologie, financiële oplossingen en nieuwe samenwerkingsvormen zijn daarvoor noodzakelijk. Initiatieven die nu mogelijk worden met deze Green Deal leveren een belangrijke bijdrage aan die (sociale) innovaties.