Kwaliteitskader Huisvesting Kinderopvang

| Door IVVD

Huisvesting is één van de middelen die organisaties tot hun beschikking hebben om nu en in de toekomst goede kinderopvang aan te bieden. Het Waarborgfonds Kinderopvang heeft hiervoor als hulpmiddel het Kwaliteitskader Huisvesting Kinderopvang ontwikkeld.

Kwalitatief goede kinderopvang vraagt om kwalitatief goede gebouwen
Een goed gebouw heeft een positief effect op het gedrag, welbevinden en het ontwikkelproces van de kinderen en pedagogisch medewerkers die het gebouw dagelijks gebruiken. Het realiseren van een nieuw gebouw, dan wel het aanpassen van een bestaand gebouw is een complexe opgave waarin veel onderwerpen samen komen. Het Kwaliteitskader biedt organisaties in de kinderopvang het inzicht en de houvast om deze onderwerpen in samenhang te zien. Het is een werkdocument met een reeks eenduidige, herkenbare en praktisch toepasbare kwaliteitscriteria ten aanzien van de Beleving, Gebruik en Techniek van een kinderdagverblijf. Het helpt bij het bepalen van de eigen visie op basiskwaliteit van de gebouwen. Dit voor zowel de Dagopvang (0-4 jaar) als de Buitenschoolse opvang (4-12 jaar).

De kwaliteitscriteria moeten worden opgevat als richtinggevend en niet als norm. Ze vloeien voort uit praktijkervaringen en vragen ook aandacht voor zaken die niet door huidige wetgeving (bouwbesluit) worden meegenomen, maar die wel mede de kwaliteit van de huisvesting bepalen. Het kader kijkt dus verder dan de minimum Bouwbesluiteisen, maar ook breder dan de technische eisen ten aanzien van het binnenmilieu (o.a. luchtkwaliteit) en duurzaamheid (o.a. energieverbruik).

U kunt het kwaliteitskader op diverse manieren gebruiken. Onder andere als sturingsinstrument voor integraal beleid, als hulpmiddel voor overleg, als checklist voor een scan van uw huisvesting of als basis voor uw businesscase. De kinderopvangsector heeft hiermee een hulpmiddel om strategisch met de huisvesting aan de slag te gaan.

Download het hier!