Limburgse alternatieven voor aardgas in beeld

| Door IVVD

Limburgse alternatieven-400x250De Provincie Limburg heeft de netwerkalternatieven voor aardgas voor woningen en kantoren in beeld gebracht. Provinciale Staten hadden hiertoe in juli 2017 in een motie opgeroepen.

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) heeft het handelingsperspectief van de Provincie, gemeenten en netbeheerder geschetst. ECN identificeert binnen de nu nog beperkte bewegingsruimte zes kansen om de warmtetransitie in Limburg te versnellen:

  • zo snel mogelijk geen nieuwbouw meer op aardgas
  • een grotere rol voor Enexis bij warmtenetten
  • een agenderende rol van de Provincie richting het Rijk
  • het verleiden van woningcorporaties tot meer Nul-op-de-Meter renovaties
  • het financieren van aardgasvrije wijken vanuit het Energiefonds
  • het aanjagen en faciliteren van aardgasvrije wijken als partner van gemeenten.

Naast het handelingsperspectief heeft onderzoeksbureau CE Delft een technische verkenning naar de alternatieven voor aardgas gemaakt. Per buurt in Limburg zijn alle beschikbare alternatieven gewogen op duurzaamheid, kosteneffectiviteit en flexibiliteit. De kosten per woning in 2050 verschillen in het meest duurzame scenario en het meest kosteneffectieve scenario niet heel veel van elkaar. Alleen als er gestreefd wordt naar maximale keuzevrijheid (meest flexibele scenario) lopen de kosten op. Hieruit blijkt dat er in Limburg voldoende keuze is aan alternatieven om tegen acceptabele kosten in 2050 van het aardgas af te zijn. Een nadere beschouwing van deze verkenning moet uitwijzen welke optie of mix van opties in een buurt de meeste kans van slagen heeft.

Beide onderzoeksrapporten zijn hieronder te downloaden.