Resultaten onderzoek PentaRho naar duurzame IHP’s

| Door IVVD

In dit onderzoek wordt de stand van het land weergegeven op het gebied van duurzame integrale HuisvestingsPlannen (IHP’s). Daarnaast wordt er inzichtelijk gemaakt wat de sleutel tot succes is ten aanzien van duurzaamheidsambities en de financiële borging daarvan.

Eind 2016 presenteerden de PO-Raad, VO-raad en de VNG plannen voor een wetsvoorstel, waarmee gemeenten in de toekomst verplicht worden om een IHP op te stellen. Ondanks dat deze wet nog niet officieel is aangenomen, anticiperen steeds meer gemeenten al op dit besluit door IHP’s op te stellen. Deze versnelde beweging roept de volgende vraag op: ‘Welke kenmerken heeft een ‘goed’ IHP?’ PentaRho onderzocht in samenwerking met Ruimte-OK in hoeverre en op welke wijze in IHP’s aandacht wordt besteed aan duurzaamheidambities. Door de koppeling tussen duurzaamheidsambities en -middelen nader te onderzoeken, is inzicht verkregen in de mate waarin duurzaamheidsambities en de financiële borging daarvan in het IHP gemeengoed is. Daarnaast is onderzocht welke belemmeringen hierbij ervaren worden en wat de sleutel tot succes is. De uitkomsten delen we graag met het onderwijsveld.

Resultaten
100 IHP’s van grote en kleine gemeenten zijn geanalyseerd en er zijn enquêtes gehouden. Uit beide methoden is gebleken dat in ongeveer de helft van de IHP’s duurzaamheidsambities staan beschreven. Op het gebied van financiële borging zat daarentegen een groot verschil. Uit de enquête is naar voren gekomen dat in 38% van de gemeenten duurzaamheidambities in het IHP financieel zijn geborgd. Uit de deskstudie is gebleken dat hier in slechts 12% van de IHP’s sprake van was. Ondanks dat in alle gemeenten duurzaamheidsambities sterk aanwezig zijn, zijn deze bij veel gemeenten in het IHP vaak niet concreet gemaakt en financieel geborgd.

Er zijn al veel positieve initiatieven om de duurzaamheidsambities uit het Klimaatakkoord te realiseren. De manier waarop loopt sterk uiteen. Slechts een klein aantal gemeenten maakt bij het opstellen van het IHP al direct een verbinding met de Warmtevisie (12%) of een regionale energietransitie (10%).

Gemeente en schoolbesturen hebben elkaar nodig om duurzaamheidsambities te realiseren. Een duidelijke visie op en bereidheid tot samenwerking blijkt een belangrijke voorwaarde voor succes. Bij alle positieve voorbeelden is er sprake van samen optrekken en cofinanciering door schoolbesturen. Wanneer sprake is van onderling vertrouwen, een transparante werkwijze en redelijke grondslagen voor cofinanciering vanuit de MI-vergoeding van de schoolbesturen, is er veel mogelijk.

De opgedane leerervaringen van deze projecten kunnen als bouwsteen dienen in het proces dat moet leiden tot een duurzaam IHP. De voorbeeldfunctie die de gemeente heeft bij de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed, wordt vaak genoemd als meest stimulerende factor. Daarbij blijkt dat de vroegtijdige betrokkenheid van de gemeenteraad een positief effect heeft op de prioritering en naleving van gemeentelijke duurzaamheidsambities.

Bekijk hier het volledige onderzoek!

text
Aanbevelingen en vervolg
De rapportage sluit af met enkele aanbevelingen om te komen tot een duurzaam en financieel geborgd IHP. Deze aanbevelingen zullen worden meegenomen in de Handreiking ‘Naar een duurzaam IHP. De handreiking wordt op dit moment ontwikkeld. Op de hoogte blijven van deze en andere handreikingen? Heeft u vragen of ondersteuning nodig in dit traject? Neem dan gerust contact met ons op via info@ruimte-ok.nl.