Sociale huursector in Amsterdam: minder verkoop en matiging huren

| Door IVVD

handen-schuddenDe Amsterdamse woningcorporaties verkopen minder sociale huurwoningen. Daarnaast ontzien zij lage inkomens bij huurverhogingen en investeren ze in het verduurzamen van woningen. Aldus een tussentijdse evaluatie van de zogeheten Samenwerkingsafspraken 2015-2019. Het college concludeert: de samenwerkingspartners geven naar vermogen invulling aan de afspraken en leveren waar mogelijk meer dan was voorzien.

De Samenwerkingsafspraken zijn overeengekomen tussen de Huurdersvereniging Amsterdam (HA), de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) en de gemeente Amsterdam. In 2016 zijn vervolggesprekken gevoerd over hoe de menging kan worden gewaarborgd in wijken waar het aandeel sociale huurwoningen van de corporaties lager of gelijk is aan 35 procent van de woningvoorraad. Dat heeft niet geleid tot het stopzetten van verkoop of liberalisering in die gebieden en evenmin tot een hard minimumpercentage sociale huurwoningen per wijk. Wel beperken de corporaties hun verkopen en liberalisaties in deze gebieden.

Stadsbreed matigen de corporaties de verkoop vanwege de groeiende behoefte aan betaalbare woningen van maximaal 2.000 naar circa 1.200 woningen per jaar. De liberalisatie van corporatiewoningen blijkt volgens de prognoses te worden teruggebracht naar circa 500 woningen per jaar (afspraak is maximaal 1.000 per jaar), aldus de evaluatie. Bovendien wordt de discussie over het aandeel sociale huurwoningen op nieuwbouwlocaties weer stevig gevoerd in het college.

Wat betreft de betaalbaarheid. De tijd van grote huurverhogingen is voorbij, zo bleek in juli 2016. De Amsterdamse corporaties beperken de jaarlijkse huurverhoging tot een zo goed als inflatievolgend huurbeleid. Het nieuwe landelijke huurbeleid met de huursombenadering in het ‘passend toewijzen’ geeft overigens ook minder ruimte. Van de nieuw toegewezen woningen in 2016 werd 85 procent (in plaats van de eerder afgesproken 75%) verhuurd onder de zogenaamde aftoppingsgrens. Dit vergroot het aanbod aan woningen voor huurders met recht op huurtoeslag. De evaluatie meldt dat corporaties diverse projecten ontwikkelen gericht op betaalbaar wonen.

Wat betreft de inzet op duurzaamheid geeft de evaluatie weinig concrete informatie en vooral een opsomming van afspraken die zijn beslag nog moeten krijgen. Zoals de Citydeal waarbij is afgesproken dit jaar 10.000 woningen aanwijzen die de komende jaren gasloos worden. Ook worden deze zomer de eerste nul-op-de-meter woningen opgeleverd.