Start programma voor aardgasvrije en frisse basisscholen

| Door IVVD

20180706-aardgasvrijescholen-400x250Aardgasvrije basisscholen die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen en tegelijkertijd zelf een gezond binnenklimaat hebben. Dat is de beoogde opbrengst van het innovatieprogramma ‘Aardgasvrije en frisse basisscholen’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Minister Ollongren en de VNG roepen gemeenten, basisscholen en marktpartijen op om mee te doen aan pilots die zorgen voor meer kennis over het succesvol aardgasvrij maken van scholen en het verbeteren van het binnenklimaat. Voor het programma is 5 miljoen euro beschikbaar.

Het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving moet een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van de CO2-uitstoot met 49 procent in 2030. Naast woningen gaat het ook om bedrijven en zogeheten utiliteitsgebouwen zoals scholen. Met de pilots wil het ministerie van BZK bijdragen aan de ontwikkeling van breed toepasbare en zo goedkoop mogelijke werkwijzen om schoolgebouwen succesvol aardgasvrij en energiezuinig te maken.

De pilots moeten verder bijdragen aan innovaties die ten goede komen aan het binnenklimaat op basisscholen. Zo zijn de temperatuurbeheersing en de ventilatie op scholen vaak een knelpunt. Een beter binnenklimaat heeft een gunstig effect op de gezondheid en het functioneren van leerlingen en personeel.

Gemeenten kunnen zich samen met schoolbesturen tot 1 oktober 2018 aanmelden voor deelname aan het innovatieprogramma. Een stuurgroep met vertegenwoordigers van het ministerie van BZK, het ministerie van OCW, de VNG en PO-Raad beoordeelt daarna welke projectvoorstellen kunnen meedoen aan de 10 pilots. Bij de afweging wordt onder meer rekening gehouden met de spreiding over het land en het type schoolgebouw.

Voor de 10 pilots is 3,5 miljoen euro beschikbaar. Dat is 350.000 euro per schoolgebouw. Daarnaast is er in totaal 1,5 miljoen euro beschikbaar voor begeleiding van de geselecteerde pilots en ontwerpvergoedingen voor deelnemende marktpartijen. De kenniscentra Platform31 en Ruimte–OK verzorgen in opdracht van het ministerie van BZK de uitvoering van het programma.