Verduurzaming versnellen met kunstmatige intelligentie

| Door IVVD

De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor zo’n veertig procent van ons energieverbruik. Het is mogelijk om het warmteverlies met behulp van kunstmatige intelligentie in kaart te brengen, op grote schaal en tegen lage kosten. Hetzelfde geldt voor het analyseren van satellietbeelden teneinde geïnstalleerde zonnepanelen te herkennen en de potentiële capaciteit voor meer zonnepanelen als businesscase te presenteren.

Jeroen van Zwieten: ‘Volgend jaar gaan we een aantal innovatiepilots uitvoeren waarbij onze datagedreven oplossingen in de corporatiepraktijk worden gebracht. Corporaties die hiervoor belangstelling hebben, kunnen zich bij mij melden: jvan.zwieten@sobolt.com’
Jeroen van Zwieten: ‘Volgend jaar gaan we een aantal innovatiepilots uitvoeren waarbij onze datagedreven oplossingen in de corporatiepraktijk worden gebracht. Corporaties die hiervoor belangstelling hebben, kunnen zich bij mij melden: jvan.zwieten@sobolt.com’

We brengen een bezoek aan Sobolt in Rotterdam. Ze zijn een krappe twee jaar geleden gestart en hebben zich gespecialiseerd in datagedreven vastgoedsturing met behulp van kunstmatige intelligentie. Daarin zit hun toegevoegde waarde. We leg gen ons oor te luisteren bij ondernemer Jeroen van Zwieten. Hij blijkt bestuurskunde te hebben gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam: ‘Tijdens mijn studie heb ik weliswaar de nodige affiniteit met dit vakgebied gekregen, maar voor het opbouwen van een maatschappelijke carrière in deze sector bleek ik toch te ongeduldig. Een carriere in de IT-sector paste beter bij mijn ondernemende geest en dat heeft uiteindelijk in de oprichting van Sobolt geresulteerd.’ Op LinkedIn omschrijft hij zijn functie als ‘supporter van duurzaamheid.’ Het verklaart zijn motivatie: ‘Met Sobolt willen en kunnen wij een waardevolle bijdrage leveren aan een versnelling van het verduurzamingsproces.’

‘Dat doen wij door zogenaamde aard-observatiedata te analyseren met behulp van state-of-the-art computer science technieken en daarmee op grotere schaal en tegen lagere kosten nieuwe inzichten te vergaren. We zijn continu bezig met het zoeken naar en het ontwikkelen van steeds slimmere oplossingen. De huidige databronnen laten te wensen over en zijn niet altijd goed toegankelijk. Daarnaast verlopen de analyseprocessen traag en zijn ze vaak maar in zeer beperkte mate datagestuurd. Wij richten ons in eerste instantie op gemeenten en corporaties. Met onze oplossingen kunnen wij een bijdrage leveren aan het (tijdig) realiseren van hun duurzaamheiddoelstellingen, met name door het proces op het voortraject te versnellen en slimmere stappen voorwaarts te maken. Tijdens dit proces kunnen wij onze opdrachtgevers voor een groot deel ondersteunen en ontzorgen.’

Innovatiepilots
We vragen Jeroen van Zwieten naar de stappen die ze in de corporatiewereld hebben gezet: ‘Teneinde een beter inzicht te krijgen in hun behoeften, zijn we met een vijftal corporaties in gesprek gegaan, in verschillende delen van het land. Het uitgangspunt bij deze gesprek- ken was dat corporatiebezit zeer geschikt is om te verduurzamen. De stand van de techniek is de laatste jaren sterk verbeterd waardoor terugverdientijden van één tot tien jaar mogelijk zijn. In samenwerking met corporaties gaan wij volgend jaar een aantal innovatiepilots uitvoeren waarbij onze datagedreven oplossingen in de corporatiepraktijk zullen worden gebracht. Bij een van deze pilots die we “warmtekansen” hebben genoemd, gaat het om het geautomatiseerd uitlezen van thermografische beelden teneinde warmtelekken te kunnen detecteren en calculeren.’

kunstmatige-intelligentie1-400x211

Corporatiebezit
‘Binnen het kader van deze pilot leveren we voor enkele complexen een compleet warmte-assessment. Dat is vooral geschikt voor corporaties die van warmtescans gebruikmaken. “Duurzaam bezit in beeld” is de naam van een andere pilot die we in de corporatiepraktijk gaan brengen. Daarmee leveren we met behulp van een 3D-analyse een accurate meting van het corporatiebezit. Op basis daarvan kunnen corporaties hun strategie op het gebied van onderhoud en verduurzaming beter bepalen. Deze pilot is met name interessant voor corporaties die onvoldoende of slechts een gefragmenteerd inzicht hebben in het eigen bezit. Met de pilot “groene daken” bedekken we daadwerkelijk de daken van vijf tot tien complexen met een isolerende groenlaag waarmee de levensduur van het dak ook wordt verlengd. Dat doen we in samenwerking met Sempergreen, de grootste leverancier op dit gebied in Nederland. Met behulp van onze technologie monitoren we met sensoren het effect ten opzichte van een controlegroep.’

Zonne-energie
Jeroen van Zwieten benoemt nog een pilotproject. Dat project is ook voor gemeenten interessant en heeft betrekking op de toepassing van zonnepanelen: ‘Met onze slimme software analyseren we hogeresolutiesatellietbeelden. Reeds geïnstalleerde zonnepanelen worden daarmee automatisch herkend en in kaart gebracht. Tevens wordt in de vorm van een complete businesscase de mogelijke uitbreiding van de capaciteit met nieuwe zonnepanelen gepresenteerd. Als pilot-project voor corporaties hebben we dit product “laat de zon binnen” genoemd. Het is het misschien wel de best voorbereide businesscase voor grootschalige toepassing van zonnepanelen binnen het kader van meerjaren onderhoudsplanningen.’

College-akkoorden
‘Voor gemeenten is dit ook een interessante tool. Uit het merendeel van de actuele college-akkoorden blijkt dat gemeenten volop aandacht hebben voor de ambities die de Rijksoverheid met betrekking tot de energietransitie heeft geformuleerd. Een kwart van de honderd grootste gemeenten heeft dit zelfs vertaald naar concrete doelstellingen. Met behulp van de software kunnen we daarbij helpen door de huidige installaties en het potentieel van zonne-energie geautomatiseerd in kaart te brengen en te blijven monitoren. Veel sneller, op grotere schaal en tegen aanzienlijk lagere kosten dan de conventionele wijze waarop dat nu plaatsvindt. In dit verband is ook van belang dat lang niet alle installaties worden geregistreerd. In onze analyses van de satellietbeelden worden ze uiteraard wel herkend. Bij stedelijke verduurzaming kan zonne-energie een belangrijke rol spelen. Wij identificeren ook de daken met de meeste potentie voor zonne-energie.’